Národní památkový ústav k vyhlášení památky

Autor: Vladimír Prchlík <vladimir.prchlik(at)seznam.cz>, Téma: Nezapomínáme, Vydáno dne: 21. 03. 2021

K desátému výročí vyhlášení významné historické části území středu naší obce chceme přiblížit čtenářům Spořilovských novin význam této události a podle rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky č.j. MK10417/2011OPP.Na základě rozsáhlého řízení se jedná o prostor kostela sv.Anežky České č.p.2500 na koz.parc. č.4391, k.ú.Záběhlice, spolu pozemky parc.č.4391, 4392, 4393, 4394, 4365, 5829, 5842, k.ú. Záběhlice, Praha 4 - Spořilov podle Zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči. Nedílnou součástí výroku tohoto rozhodnutí je zákres umístění předmětné kulturní památky do kopie katastrální mapy.
Národní památkový ústav k historii objektu uvádí:
„Území Spořilova bylo součástí Velké Prahy od jejího vzniku v roce 1922. Spořilov je jedním z nejstarších zahradních měst v Praze. Stavebníkem čtvrti bylo stavební družstvo Spořilov, založené v roce 1924 Městskou spořitelnou na Královských Vinohradech.Výstav probíhala v letech 1926 - 1929 podle územního regulačního plánu, který zpracovali architekti Josef Barek a Josef Bertl. Autory většiny obytných domů byli architekti Karel Polívka a Vlastimil Brožek. Centrem Spořilova se stalo náměstí, na které se v roce 1935 byl vybudován kostel sv.Anežky České, v roce 1937 byl v ose náměstí odhalen pomník Hrdinům od Zborova (roku 1940 odstraněn) a v roce 1945 vznikl Národní hřbitov“.
(...)
„Navržený areál národní kulturní památky na Spořilově tak představuje významný doklad meziválečné sakrální architektury a tvoří přirozenou architektonickou dominantu této pražské vilové čtvrti Spořilova.“
Je velkou poctou a ctí pro všechny spořilovské občany nést slavnostní označení „Národní kulturní památka“ s jejími nejcennějšími kulturními statky. Jde o jedinečnou, zcela výjimečnou událost pro celý Spořilov a okolí s významem překračujícím hrance naší drahé obce. Važme si proto vždy ve všech časech této pocty a výsady!