Připomínky k oznámení záměru dle zák. č. 100/2001Sb. Spořilovská spojka - zakrytí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 30. 03. 2018

Závažným problémem pro všechny dopravní stavby v Praze je absence Pražského okruhu. Zvyšování kapacity Městského okruhu za této situace povede ke zhoršení kongescí na pražských komunikacích a k dalším dopravním komplikacím. Stejně tak i zastřešení Spořilovské povede k indukci dopravy a kvůli nutnosti uzavírání tunelu (z důvodu tvorby častých kolon kamionů) k přelévání dopravy na malé místní komunikace v centru sídliště. Proto by neměly být kamiony do tunelu vpuštěny a již před výstavbou zastřešení by měly být trvale přesměrovány na odpovídající komunikace. Právě kolony a pomalé popojíždění vedou podle odborníků k mnohonásobné až řádové produkci škodlivin a mají nejhorší dopad na zdraví.Tramvaj bude největším přínosem v oblasti Spořilova až po dostavbě celé JV tangenty. Bez podstatné redukce autobusů nedojde do té doby na území Spořilova ke snížení zdravotních rizik emisí z dieslových motorů. Tramvaj sice představuje ekologický dopravní prostředek, ale bude generovat značný hluk (odrazem od betonové zdi zastřešení) a zhoršovat dopravní situaci v území. Ekologicky nejšetrnější je proto je vedení tramvajové trati v jedné troubě tunelu místo kamionů. Tato varianta (Satrou je již vyprojektována) měla být také posouzena v rámci procesu EIA.
Není řešen problém křižovatky Hlavní/Senohrabská/Na Chodovci kde se významně zhorší kongesce, což se negativně projeví na životním prostředí a veřejném zdraví. Kromě tramvaje zde v budoucnu bude i nadále jezdit více než 1000 autobusů denně a bude sem sjíždět tranzit IAD z Jižní spojky. Průjezd tramvaje tunelem by situaci zlepšil. Škoda, že není v návaznosti na zastřešení plánována především humanizace Hlavní ulice mezi OD Centrum a Penny, která je ulicí plnou betonu a plechu (dominance zastavěných ploch a parkoviště blokujícího autobusovou i osobní dopravu).
V místě současné izolační zeleně naproti vjezdu do ulice Choceradská má vzniknout točna tramvají, což znamená z hlediska dopadu na ŽP podstatný nárůst hluku. Pokud nebude tramvaj v tunelu tak dojde ke zvýšení zastavitelných ploch na úkor nezastavitelného území a dále k úbytku parkovacích míst a izolační zeleně, který musí být kompenzován. Cena dřevin byla u Spořilovské vyčíslena na 22 mil. Kč a jde o 1467 stromů a 37 tis. m2 další zeleně.
Tramvajové těleso by mělo mít vegetační pokryv a měly by být použity další prvky snižující hlučnost. Vzhledem k nárůstu zpevněných ploch po výstavbě dojde k významnému zhoršení retence vody v území a zrychlení odtoku. Zastřešení bude mít vliv na zhoršení mikroklimatu a dojde k nežádoucímu dalšímu oteplení v území. Proto je nutné co nejrychleji vysadit zeleň. Nepřijatelná je výstavba na zastřešení a výstavba v blízkosti OD Centrum.

Odmítáme další zhoršování životních podmínek po dobu výstavby i po její realizaci. Nutné podmínky při výstavbě zastřešení:

1.Základní podmínkou realizace projektu je existence objízdných tras pro kamionovou (a optimálně i osobní) dopravu tak, aby došlo ke zkrácení doby výstavby v ideálním případě až na polovinu. Nutný předpoklad výstavby je existence SOKP 511 nebo aspoň propojení 5.května/JS rampou a využití dalších objízdných tras. Zcela nepřijatelné je převedení i části dopravy ze Spořilovské na jednosměrnou Senohrabskou kde by se tvořily celé roky kongesce. Rizika : v létě 2016 byla Spořilovská zúžena kvůli opravám vozovky na 1 pruh a kolony kamionů dosahovaly celodenně až k Průhonicím. Osobní a částečně i kamionová doprava se na 6 týdnů přelila do našeho sídliště (právě do Senohrabské) a v kongescích došlo k řadě nehod s těžkými následky. Viz odkaz na článek ve Spořilovských novinách

2.Důležité je i vyloučení kamionů ze Spořilovské již před výstavbou zastřešení. Eliminuje se tak tvorba kolon při výstavbě i po ní a následně nutnost uzavírání tunelu. Tím se zamezí přelévání dopravy na malé místní komunikace do centra husté zástavby a také nedojde k tak výraznému zhoršení podmínek u dolního portálu, kde by jinak následkem pístového efektu docházelo k masivnějšímu vytlačování škodlivin kamiony do zástavby. Rizika: Spořilovská je místem s extrémní nehodovostí kamionů a jednou z pražských komunikací s největším množstvím přestupků (30 tisíc!). Vzhledem k těsnému kontaktu se zástavbou by v případě požáru a úniku jedovatých zplodin z hoření byly ohroženi řidiči i tisíce rezidentů.
Viz odkaz na článek ve Spořilovských novinách.

3.Nesprávné stanovisko v EIA je, že propojení Chodovská/Na Chodovci bude mít podlimitní dopravní zátěž. Komunikace bude obousměrná a zejména ve směru k JS hrozí rizik <>o přelití dopravy ze Spořilovské na Senohrabskou a do ulice Na Chodovci kvůli nutnosti zavírat tunel díky častým kolonám kamionů. K tomu výrazně přispěje i rampa Na Chodovci/JS, která povede k objíždění Spořilovské právě přes obě tyto malé místní komunikace. Obecně rampy povedou k indukci dopravy a růstu koncentrace znečišťujících látek a hluku, stejně jako výstavba bytů v Choceradské, polyfunkčního objektu u severní stanice tramvaje, Globusu Klapálkova a nástavba 1 patra polikliniky. Ke změnám dopravních toků je tedy nutné vypracovat studii.

4. Stejně tak je nutné zamezit tranzitu IAD na Hlavní ulici (JS-ulice Ke Spořilovu) již před výstavbou zastřešení kvůli tvorbě kongescí. Ulice v rezidenční oblasti plní nesmyslně funkci dálničního přivaděče centrem husté zástavby a tento problém měl být již dávno vyřešen. V podkladech Zelený zip Spořilov je zrušení závleku jednoho z autobusů do sídliště právě po ulici Hlavní. Právě ten zde jezdí navíc zbytečně dvakrát v kriticky zatížené části u OD Centrum. EIA však počítá s ponecháním autobusů i po dostavbě tram trati což je nepřijatelné.

5. Zároveň musí dojít k technické přípravě Choceradské, kam bude při výstavbě navedeno 400 autobusů ze Senohrabské, které budou pokračovat po obvodu Spořilova na konečnou tramvaje. Rizika: navedení autobusů z volně průjezdných komunikací Senohrabské a Na Chodovci na oboustranné parkoviště na Hlavní u OD Centrum je nepřípustné kvůli ztrátě plynulosti dopravy a již dnes nadlimitnímu zatížení škodlivinami. K 600 popojíždějícím autobusům by přibylo denně 400 dalších. Tuto situaci museli obyvatelé po několik týdnů doslova přetrpět o prázdninách v tropickém létě 2015. Kloubové autobusy váží okolo 20 tun a jsou srovnatelné s těžkými kamiony. V dotčené oblasti došlo kvůli vibracím k několika haváriím horkovodu a hrozil i výbuch plynu. Zároveň řada lidí onemocněla z extrémně znečištěného ovzduší a někteří chronicky nemocní obyvatelé pak kvůli zápalu plic a dalším komplikacím zemřeli.
Viz odkaz na reportáž České televize.

6.Doporučeno je umístění tramvajového tělesa do sestupné trouby tunelu místo kamionů, tak jak je obsaženo již v projektu Satry. Právě z hluku tramvaje, která je projektována vně na okraji tunelu a dalších negativ mají tisíce dotčených obyvatel největší obavy.

7. Výstavba bude probíhat v těsné blízkosti husté zástavby (okolo 20m) a v místech s velkým pohybem lidí a proto je nezbytné použití techniky a prací s co nejmenším zdravotním dopadem na obyvatele. Rizika: Několikaletá výstavba zakrytí a tramvajové trati přispěje k dalšímu zhoršení životních podmínek rezidentů v již tak nadlimitně zatížené oblasti. Při výměně krytu vozovky v ulici Na Chodovci došlo při pohybu stavební techniky k zemětřesení v bloku B4 na Hlavní ulici u OD Centrum. Byly zaznamenány 2 po sobě jdoucí otřesy provázené duněním a též prasklinami na zdech. Jde o jasnou indikaci nestability podloží a negativního vlivu vibrací na zástavbu. Před výstavbou tedy musí být prověřena stabilita podloží a statika domů v oblasti.

8. Z důvodu nebezpečí významného oteplení v centru Spořilova je nutná co nejrychlejší realizace vegetačního pokryvu po dostavbě zastřešení. Výhledově je vhodné preferovat vzrostlé stromy s vysokým chladícím a čistícím účinkem v území. Rizika : místo zeleného prostoru hrozí využití zastřešení developery pro zástavbu a tím další zhoršení životních podmínek v oblasti.

9. V EIA se odborníci přiklánějí k ponechání směru kamionů od D1 k JS. Oboustranné vedení kamionů by mělo za následek výrazný nárůst znečištujících látek v horní části Starého Spořilova a musel by být komín u jižního portálu, což by bylo nákladné řešení. Při ponechání 1 směru kamionů údajně nedojde k překročení zákonem stanovených limitů u výjezdových portálů. Klesající trouba tunelu však bude muset mít kvůli značnému podélnému sklonu více proudových ventilátorů a vyšší příkon (prevence požáru). Domnívám se tedy, že pokud by zůstaly kamiony v tunelu v počtu okolo 7000 (a 50 tisíc dalších aut) pak by bylo u severního portálu generováno značené znečištění (zejména oxidy dusíku, prachové částice a nanočástice), které by zasahovalo hluboko do zástavby.

10. Největším rizikem je, že zastřešená Spořilovská bude na desítky let suplovat nedostavěnou JV část obchvatu Prahy a indukce dopravy, kvůli dalším stavbám zkapacitňujícím MO, povede k trvalým kongescím a zhroucení celého dopravního systému metropole. Dopravní koncepce HMP je přitom dlouhodobě nesprávná a není v souladu se strategickými dokumenty. Doprava od D1 na MO (a zejména těžká tranzitní) nemá být směřována přes sídlištní dvouproudovou místní komunikaci Spořilovskou, ale má jet z Chodovské na MO po tříproudých komunikacích dálničního typu. Takto mají být dopravní toky směrovány od počátku. Podle mapových podkladů z roku 1983 Spořilovská neexitovala a již tehdy bylo naznačeno v mapě logické propojení dvou dálnic na okraji Spořilova

11. Zákaz kamionů nad 12 m na Spořilovské, Jižní spojce a Štěrboholské, který byl schválen Radou HMP, považujeme za zcela zásadní z důvodu ochrany zdraví Pražanů. Problém s objízdnými trasami pro kamiony po dobu výstavby zastřešení by nebyl tak významný a tunel by již mohl být projektován s tramvajovým tělesem uvnitř. Zákaz kamionů v sídlišti je v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší, který nabyl účinnosti již v roce 2016.

12. Rizika dalšího ponechání kamionů na Spořilovské
Vědci z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky upozorňují, že pokud se problém těžké nákladní dopravy na Spořilovské nezačne okamžitě řešit, místní lidé budou i nadále vystaveni zvýšenému riziku srdečních či nádorových onemocnění, či onemocnění dýchací soustavy a problémům s imunitou. Plných 15 000 občanů Prahy 4, zejména Spořilova, bydlí a žije už osm let uprostřed ekologické katastrofy, která vážně ohrožuje jejich zdraví, ničí jejich majetek a zkracuje jim životy. Celá Evropa projede Spořilovem Které evropské město dopouští, aby veškerá nákladní kamionová doprava projížděla jeho rezidenčním širším centrem? Které evropské město dovolí, aby jeho občané byli celá léta denně vystaveni nadlimitním hodnotám oxidů dusíku (NO2, NOx) a prachových částic (PM).
Viz odkaz na článek v Parlamentních listech.
Podle Sykové jsou právě tam lokality, kde koncentrace pevných částic mnohonásobně překračuje povolené limity konkrétně například Spořilov. Nejpostiženější jsou prý domy poblíž silnic s velkým množstvím přibrzďujících nákladních automobilů. „Výzkumy, kterých se zúčastnili dobrovolníci, prokázaly genetické změny pod vlivem nadměrného množství pevných částic z výfuků. A to už po několika týdnech. V delším časovém horizontu může vdechování těchto látek způsobit rakovinu nebo astma. Nebo se přinejmenším na jejich vzniku podílet.“
Viz odkaz na článek v Pražském deníku.
Je třeba mít stále na paměti, že jde o oblast s extrémní kumulací dopravy, a to nejen kamionové, ale i autobusové a individuální automobilové. Měření mnoha odborníků (ÚEM AVČR, ČVUT, SZÚ Ústí) prokázala na Hlavní u OD Centrum extrémní překročení limitů prachových částic (PM10, PM2,5 i nanočástic). V domácnostech školních dětí byla zjištěna kumulace prachových částic PM10, které dokonce 8 krát překračují hodnoty měřené ve venkovním ovzduší. Prachové částice, zejména v letním období, pokořily nejhorší lokality České republiky!
Data ČHMÚ, rozptylové studie a ani hodnocení dopadů na veřejné zdraví však nezohledňují dostatečně kumulativní účinek extrémní dopravní zátěže a trvalé kongesce, což vede k podhodnocení skutečné imisní zátěže území a jejího dopadu na veřejné zdraví. Dopad na zdraví spořilovských obyvatel je přitom po 8 letech zcela evidentní a potvrzují to i odborníci. Narušená imunita je základem pro rozvoj řady závažných onemocnění. Dramaticky narůstají dýchací a srdečně-cévní nemoci a časté je onemocnění rakovinou. Varující je nárůst velmi vážných onemocnění a úmrtí ve věkové kategorii okolo 50-60 let! Tato generace byla významně ovlivněna mnohonásobným nárůstem dopravy a vysokou produkcí škodlivin. Starší generace strávila většinu života v důchodu a často v lepším životním prostředí mimo městské aglomerace a nebyla vystavena tak velké kumulaci stressových faktorů.
Jako odborník na životní prostředí, který má i velké znalosti z oboru lidského zdraví, považuji převedení nákladní dopravy z JS na Spořilovskou do centra sídliště za hrubou chybu dopravní politiky státu a HMP, která nemá ve vyspělých evropských metropolích obdoby. Došlo k navedení kamionů do hustě obydlené oblasti, navíc již extrémně zatížené hlukem a imisemi. Doprava je v centru sídliště ponechána celých 8 let bez doprovodných ochranných opatření. Jak vyplývá z podkladů k EIA bylo odvedeno ze sídlištní komunikace pouze asi 1500 kamionů na silnice dálničního typu, přičemž existovala řada dalších životy méně ohrožujících řešení. V současnosti zde jezdí tedy stále okolo 7000 kamionů denně! Hluk byl měřen HS na 3 lokalitách (Zvánovická, Severní, Obrovského) a pohybuje se mezi 60-71 dB den (L60), 54-65 dB noc (L50). Hlukové vyjímky nemají být udělovány dlouhodobě, navíc bez odpovídajících opatření, která mají být HS striktně vyžadována. Přesto, že situace je velmi vážná, městem ani státem nejsou kompenzovány ztráty na zdraví a životech obyvatel kvůli extrémní dopravní zátěži Spořilova.

RNDr. Jana Růžičková, CSc. Po absolutoriu Přírodovědecké fakulty UK desítky let výuka a věda na UK. Obor životní prostředí, specializace - vliv prostředí na veřejné zdraví a medializace problematiky. Místopředsedkyně sdružení SOS Spořilov a spořilovský starousedlík.