Spořilovské peklo

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 12. 07. 2015

Kolona - doprava na Hlavní

V důsledku dvou dopravních opatření (oprava horkovodu a přerušení provozu metra) došlo k dvojnásobnému navýšení již tak extrémní autobusové dopravy v centru Spořilova, na Hlavní ulici u obchodního domu Centrum. V této nejobydlenější a nejnavštěvovanější zóně Spořilova se neúnosně zhoršilo životní prostředí. Oboustranným parkovištěm na Hlavní ulici celé 2 týdny popojížděly metrobusové linky 118, 135, 136, 213 a midibus 293. U autobusu 135 byly navíc značně zkráceny intervaly. Celkově šlo tedy o 1000 spojů denně, které jezdily po většinu dne nevytížené. Přitom spořilovské sídliště je dopravně nejzatíženějším sídlištěm v Praze, které je zároveň válcováno i evropským těžkým tranzitem.Rezidenty to velmi negativně zasáhlo.V oblasti bydlí a pohybuje se velké množství starousedlíků, kteří mají chronické zdravotní problémy. V případě působení vysoce nadlimitních koncentrací výfukových zplodin a tropických teplot tak byli bezohledně vystaveni extrémnímu zdravotnímu riziku. Projevilo se to na jejich zdravotním stavu, když došlo u některých obyvatel k reaktivním zvýšením krevního tlaku, výskytu tachykardie a arytmie. Kardiovaskulární obtíže zaznamenali u některých obyvatel přímo lékaři, popř. byly zaznamenány tlakoměry, které garantují přesné klinické měření tlaku a indikují arytmie. Přitom v delším horizontu již zaznamenáváme u obyvatel zvýšení krevního tlaku jako reakci na znečištění ovzduší výfukovými zplodinami z dieslových motorů, které se projevuje při pohybu na ulici i vyvětrání a také výskyt nebezpečných arytmií, při kterých se zvyšuje riziko embolie a náhlého úmrtí. Dále upozorňujeme na pravděpodobný neurotoxický vliv výfukových zplodin, kdy zaznamenáváme poruchy nervosvalové koordinace, závratě a obrny. Tyto znepokojivé symptomy se objevují i u domácích zvířat. Zplodiny pronikají podle výzkumů vědců v nadlimitním množství i do vnitřního prostoru. Tato zjištění považujeme za natolik závažná, že poznatky předáváme lékařům a doporučujeme, aby se studiem zdravotního stavu obyvatel Spořilova začali intenzivně zabývat.
Několik let přitom občanské sdružení SOS Spořilov upozorňuje na neobvyklý výskyt vážných onemocnění a úmrtí právě v této zóně. Přitom značná zdravotní rizika nakumulované dopravy dokládají i četné výzkumy vědců z několika našich předních institucí. V nejnověji publikovaném článku (Zdravotníci bijí na poplach, dělejme něco s dopravou) MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR přímo uvádí, že populace Spořilova je významně znečištěným ovzduším z dopravy zatěžována. Dále upozorňuje, že kromě kamionů představuje zátěž na sídlišti i autobusová doprava s emisemi z dieslových motorů, které produkují velmi jemné prachové částice (menší než 1 mikrometr) na něž jsou vázány k-PAU a indukují oxidační stres. Již dříve tento vědec konstatoval: „U řidičů pražské městské hromadné dopravy bylo pozorováno zvýšené oxidační poškození DNA, lipidů i proteinů. Výsledky jednoznačně ukázaly, že vystavení znečistěnému ovzduší ovlivňuje zdravotní stav řidičů autobusů,“ Na začátku července 2015 publikoval velký tým pracovníků z několika amerických univerzit a vědeckých institucí a z univerzity v Basileji (Švýcarsko) článek v časopise Environmental Health Perspectives, který se zabývá právě souvislostí mezi znečištěním ovzduší v blízkosti silnic a výskytem srdečních nemocí.
Ochrana přírody a životních podmínek je veřejným zájmem, stejně jako dopravní obslužnost, a navíc je i nadřazeným obecným zájmem. Obyvatelé doufají, že autobusová doprava bude po nástupu nového ředitele Ropidu konečně plánována s přihlédnutím ke specifickým podmínkám v obsluhované oblasti a že dojde k racionalizaci, optimalizaci a ekologizaci autobusové dopravy na Spořilově. Nadějí pro Spořilov jsou nové autobusy splňující limit EURO 6, které nyní nakoupil Dopravní podnik a které by mohly životní podmínky obyvatel částečně zlepšit. Při jednání pracovní skupiny pro Spořilov na pražském magistrátu tuto pomoc Spořilovu přislíbil náměstek primátorky Petr Dolínek.