Národní hřbitov na Spořilově zachráněn!

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 18. 03. 2015

Příspěvek k článku Vladimíra Prchlíka „Zachraňme společně Národní hřbitov na Spořilově“ (31.1.2015 SN) a k jeho výzvě zastupitelstvu MČ Praha 4, k zastavení obnovy památníku na Roztylském náměstí.Veřejná debata na téma obnovy sochy Zborováka z roku 1937 a nové úpravy současného Národního hřbitova z r. 1945 ve stejném místě, probíhá poctivě a usilovně již od konce devadesátých let. A dlužno dodat, že také demokraticky, otevřeně za plné účasti všech, kteří se o věc zajímali a včetně pana Vladimíra Prchlíka.
K tématu vznikla do r. 2010 řada studií od tří rozdílných atelierů. Závažnost a respekt k věci byl opakovaně vyjadřován např. veřejnými shromážděními v ZŠ Jižní a kině Sigma, kde byly veřejně prezentovány jednotlivé studie, návrhy řešení, stupně projekce a na základě této veřejné i odborné debaty byla dále formulována zadání pro architekty.
Zásadním výstupem z veřejného projednávání této věci z 18.11.2008, bylo ustavení odborné komise Rady MČ Praha 4 - „Komise pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově“. Pracovala 2009/2010 a doporučila dopracovat návrh Památníku z Atelieru zahradní a krajinné tvorby Sendler - Babka.
Tento návrh úpravy Památníku byl pak opakovaně autory prezentován na setkáních s občany, v odborných komisích MČ a následně podle připomínek dopracováván. (Včetně připomínek ze strany ČSBS a Sboru pro obnovu pomníku hrdinům od Zborova).
Byla vypracována řada dalších nezávislých posudků a vyjádření ze stran respektovaných odborníků, občanských iniciativ, spolků i zástupců politických uskupení. Byla přijata usnesení rady a zastupitelstva MČ Praha 4 směřující k realizaci záměru.
V roce 2011 pak byl návrh revitalizace Památníku na Roztylském náměstí posouzen také z hlediska památkové péče a byl Závazným stanoviskem Odboru památkové péče MHMP schválen „bez připomínek“.
Je třeba zásadně připomenout a zdůraznit, že diskutovaný návrh z atelieru Sendler-Babka na úpravu Památníku na Roztylském náměstí důsledně ctí a respektuje Národní hřbitov i hroby samotné a ponechává je v původní poloze.
Národní hřbitov je v tomto návrhu zachován a stává se východiskem k navržené úpravě nového Památníku. Součástí návrhu je také deska se jmény všech obětí Spořilova za druhé světové války.
Mezi lety 1999 - 2007, však byl Národní hřbitov skutečně ohrožen a to právě nekritickou snahou o navrácení monumentálního pomníku Hrdiny od Zborova do míst dnešního Národního hřbitova.
Původní pomník z r. 1937 na tomto místě zabíral plochu 144 m2 a na vysokém kamenném podstavci byla umístěna socha legionáře v nadživotní velikosti útočícího na bodák.
V této době skutečně padaly návrhy na potlačení, či dokonce zrušení čestného pohřebiště a některé studie se stávajícími hroby vůbec nepočítaly ...
V zastupitelstvem schváleném návrhu úpravy Národního hřbitova na Roztylském náměstí od atelieru Sendler-Babka nyní získáváme více nežli jen čestné pohřebiště. Je zde navržen šířeji pojatý Památník, který nepatetickou formou důstojně a otevřeně, v kontextu s místem a prostorem Roztylského náměstí připomíná také další souvislosti a události v historické kontinuitě 20. století.
Návrh úpravy Památníku spočívá v následujících principech.
Hroby padlých a zde pohřbených spořilovských sousedů jsou zachovány a doplněny o stélu se jmény všech spořilovských obětí války.
Řešení umožní také připomenutí původního pomníku Zborováka, doby jeho vzniku a mobilizačního odhodlání předválečné republiky bránit naši vlast v duchu tradic Československých legií.
Vstupní prostor Památníku tvořený časovou osou je připraven pro připomenutí významných spořilovských událostí, výročí a osobností, (např. zahynuvší odbojáři paní Inka Pressigová a její otec, malíř Vojtěch Preissig), ale také připomenutí doby nacistické okupace i další nesvobody po roce 1948, okupace v roce 1968.
Prostor Památníku je gradován sjednocující vertikálou stožáru se státní vlajkou, která se v pohnutých dobách naší země stávala novodobým symbolem zápasu za svobodu a demokracii.
Navržená úprava Památníku je součástí konceptu revitalizace Roztylského náměstí, respektuje přirozenou dominantu kostela sv. Anežky České a je integrální součástí parkových úprav celého prostoru.
S trochou nadsázky a ohlédnutím k nedávné historii, zejména pak snahám o návrat pomníku Hrdinům od Zborova, pak lze skutečně zvolat: „Národní hřbitov na Spořilově zachráněn!“
Ale nejen to: Spořilov má dnes šanci získat soudobé, moderní řešení vlastního Památníku, odkazujícího dnes již převážně k vlastní historii naší čtvrti a jejích obyvatel.
Ing. Jan Fischer, 11.3.2015