Je odklon kamionů ze Spořilovské řešením pro celý Spořilov?

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 28. 02. 2014

Po 27. listopadu 2013 došlo k přesunu jednoho směru kamionové dopravy ze Spořilovské přes Jižní spojku a 5. Května na D1. Tuto skutečnost a její následky hodnotí různé skupiny různým způsobem. Naše stanovisko, reprezentující území, do kterého byl jeden směr kamionové dopravy přesunut, je následující: Přesunem v rámci „spravedlivého rozložení“ části kamionové dopravy z ulice Spořilovská se problém se vznikající hlukovou a imisní zátěží nevyřešil: proud kamionů byl pouze přesunut pod okna obyvatel druhé části Spořilova - na Jižní spojku a 5. května a dokonce do zatíženější oblasti (a současně do středu města o cca 1,4 km); objízdné trasa byla prodloužena o cca 1,3 km a to kolem celého Spořilova a taktéž do kopce, čímž hluková a emisní zátěž zasáhla větší území. Toto opatření bylo realizováno bez ohledu na petice, protesty a stížnosti obyvatel, kteří důrazně odmítali další zatížení lokality a požadovali před realizací odklonu zpracování komplexního podkladu o variantách odklonu kamionů ze Spořilovské včetně dopadu na životní prostředí v celé širší oblasti Starého i Nového Spořilova. Záporného efektu tohoto záměru pro obyvatele Starého Spořilova si byli někteří představitelé MHMP dobře vědomi a upozorňovali na něj: „Kdybychom kamiony v jednom směru vedli po ulici 5. května a v druhém po Spořilovské, uškodíme tím obyvatelům Starého Spořilova, který by byl sevřený mezi těmito silnicemi" (Zdroj: http://praha.idnes.cz/kamiony-se-znovu-vratily-na-jizni-spojku-ma-se-tim-ulevit-sporilovu-1gv-/praha-zpravy.aspx?c=A110902_1645181_praha-zpravy_sfo – září 2011). Požadavek na zpracování komplexní studie byl prvotně podporován i ze strany MHMP - viz např. odpověď na interpelaci (č.j. S-MHMP 1258875/2012 ze dne 15.10.2012), v níž MHMP uvádí, že nebude podporovat pouhý přesun problému z jedné lokality na druhou, ale rozhodování na základě porovnání technických variant s vyhodnocením dopadu na životní prostředí a zdraví obyvatel zatížených dopravou. K odklonu kamionů však nakonec došlo pouze na základě politického rozhodnutí bez jakýchkoliv odborných podkladů.
Jak je mediálně hodnocen přesunu kamionů ze Spořilovské? Měsíčník Prahy 4 „Tučňák“, web MČ Prahy 4 i MHMP je plný radostných sdělení, že se Spořilovské ulevilo a jako další prioritu si stanovuje těžké zakrytí Spořilovské (nyní s aktuálními průjezdy 46 900 vozidel/den/oba směry po odsunu kamionové dopravy). Co je to oproti celkovým průjezdům po přesunu jednoho směru kamionové dopravy v jiných oblastech Spořilova: Jižní spojka 123 600/den, ul. 5. května s rovnoběžnou Ryšavého 124 259/den!
Dále se dozvídáme, že na ulici Spořilovské, Senohrabské a Na Chodovci se připravuje výměn obrusné vrstvy vozovky za nízkohlučnou. Na druhé straně je oficiálně prezentován názor, že „úseky kolem Jižní spojky a 5. května jsou v dobrém technickém stavu, takže by nebylo ekonomické tyto úseky frézovat“ (konkrétně názor TSK – viz zápis z jednání Výboru pro dopravu ZHMP ze dne 16.10.2013). Přitom výměna povrchu na 5. května se realizovala pouze po úroveň Kačerova. Vystavování občanů negativním účinků hluku je zřejmě ekonomičtější?
Přetřásá se hluková výjimka na Spořilovské, proč ale MČ P4 neřeší i existující hlukovou výjimku na Jižní spojce v oblasti Spořilova (v úseku Vrbova – Rabakovská s hodnotou akustického tlaku 76/70 dB den/noc do 31.12.2015, pokrývá oblast sídliště II. Nového Spořilova, sídliště I. podle Jižní spojky a Starý Spořilov)? MČ P4 ani MHMP přitom vůbec nesledují ovlivnění území, kam byla kamionová doprava přesunuta a nepodporují výstavbu protihlukových opatření podle aktuálních priorit.
Nepodnikají žádné kroky k urychlenému řešení ochrany lokality „Spořilovského plácku“, která se nalézá v samotném křížení Jižní spojky a 5. května a kde hlukové limity byly překročeny již před odklonem kamionů.
Nepodnikají se žádné kroky k ochraně jižní části Starého Spořilova podle 5. května - chybí aktuální hodnocení funkčnosti stávající stěny na současné dopravní zatížení – např. stěna je nižší než výška kamionů. Nepodnikají žádné kroky k urychlenému řešení ochrany v úseku Severní XI. podle Jižní spojky, kde protihlukové opatření chybí. Přitom zdůrazňujeme, že v těchto částech Starého Spořilova hygienická měření neproběhla vůbec.
Zcela mimo oblast zájmu kompetentních orgánů zůstává neřešena imisní zátěž lokality – která se zmíněným prodloužením trasy zvýšila a která převažujícími západními větry postihne nejen Starý Spořilov, ale i Sídliště I, ležící v bezprostřední blízkosti Jižní spojky a rovněž okolí Spořilovské.
Všichni se shodují na tom, že trvalé zlepšení z hlediska kamionové dopravy může přinést jen dostavba pražského okruhu (stavby 511). Jakými konkrétními aktivitami však MČ P4 a MHMP urgují tuto dostavbu?
Logickým důsledkem je, že dosavadní postup MČ P4 i MHMP k občanům žijícím podél 5. května a Jižní spojky pokládáme za diskriminační a umožňující další soustavné a vědomé porušování řady zákonů (zejména Listina lidských práv a svobod (právo na příznivé životní prostředí, právo na ochranu veřejného zdraví, na život); zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
Rostoucí nespokojenost občanů ze všech částí Starého Spořilova vyústila v průběhu ledna 2014 v hromadné podávání stížností, adresovaných na MHMP a MČ P4 a současně byl vznesen požadavek na HSHMP na měření intenzity hluku. Oblast, ze které pocházejí stížnosti, je rozsáhlá a je v přímém kontrastu s mediálně prezentovaným tvrzením, že se jedná „jen o pár domkařů z oblasti tzv. Spořilovského Plácku“. Obdržené odpovědi jsou však hořkým zklamáním, protože jsou pouhým slohovým cvičením s vyviněním se pokud možno jakékoliv odpovědnosti a bez nástinu konkrétního způsobu možného zlepšení alarmující situace.

Dne 11.2.2014 naše občanské sdružení podalo stížnost na jednostranný a diskriminační postoj MČ Praha 4 k otázce přesunu kamionů ze Spořilovské, adresovanou na Pavla Caldra - starostu MČ Praha 4, Ing. Jiřího Bodenlose - místostarostu MČ Praha 4 a zastupitelstvo MČ Praha 4. Velmi bychom přivítali, kdyby reakce ze strany MČ Prahy 4 byla rychlá a objektivní a abychom se konečně dozvěděli, jakými konkrétními opatřeními je i ze strany MČ P4 naplňováno usnesení zastupitelstva číslo 12Z-20/2013 ze dne 7.2.2013, které nutnost realizace okamžitého řešení dopravního opatření vedoucího ke komplexnímu zlepšení a ke snížení hlukové a emisní zátěže způsobené dopravou vztahuje m.j. na území Starého i Nového Spořilova. Pro občany Starého Spořilova, kam byla kamionová doprava přesunuta, tato rizika nejen razantně vzrostla, ale již se i plně projevila: máme problémy se spánkem, zhoršily se dýchací a alergické problémy, nesnesitelný hluk přispívá pochopitelně ke zhoršení dalších zdravotních potíží včetně celkové psychické pohody.

Přes Spořilovskou i přes ul. 5. května jsou lávky pro chodce vzdálené od sebe cca 15 min. chůze, doporučujeme každému zde chvíli postát a subjektivně posoudit, co znamená trojnásobný provoz. A poslouchat i cestou, kde je ještě slyšet Spořilovská a kde 5. května, resp. 5. května a Jižní spojka. Přejeme příjemnou procházku.

Pavla Kačabová
Zdravý Spořilov, o.s.