Ombudsman se zastal spořilovských občanů, sužovaných celoevropskou těžkou tranzitní dopravou

Autor: RNDr. Jana Růžičková, CSc. <jruzicka11(at)seznam.cz>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 23. 10. 2012

Lidé ze Spořilova se, po více než 2 letech od navedení veškeré kamionové dopravy do centra Spořilova, dočkali podpory veřejného ochránce práv. Celé stanovisko zástupkyně ombudsmana RNDr. Seitlové najdete na webu sos-sporilov.cz (Zpráva o výsledku šetření ve věci dlouhodobě nepříznivých dopadů vedení dopravy v městské části Praha-Spořilov).

Ve stanovisku, které poukazuje na porušení Listiny základních práv a svobod a některých zákonů, se např. uvádí : 1.Převedení kamionové dopravy z Jižní spojky na Spořilovskou je neoprávněné "V této souvislosti pak ovšem nemohu nezmínit ani výsledky místního šetření,které provedl pověřený zaměstnanec Kanceláře, když subjektivně porovnával provoz kamionů na předmětném úseku Jižní spojky obousměrným průjezdem její části, kterou do doby navedení tranzitní dopravy na Spořilov kamionová doprava užívala. Prakticky podél celého předmětného úseku ve směru na Hradec Králové se oproti ulici Spořilovská v blízkosti Jižní spojky žádná rozsáhlá obytná zástavba nenachází,resp. jsou zde umístěny převážně administrativní budovy. V opačném směru se pak obytná zástavba nachází až ve vzdálenosti několika set metrů od Jižní spojky, a to buď za pásem vzrostlé zeleně, popř. za protihlukovými stěnami, což je oproti stávající situaci podél ul. Spořilovská a s ohledem na námitky stěžovatelů „pro laika“ skutečně stěží pochopitelný stav."

2.Opatření ohrožuje zdraví obyvatel
"V této souvislosti upozorňuji, že nebude-li se jednat o opatření pouze přechodné (krátkodobé), půjde o situaci bezprecedentní co do možného ohrožení zdraví obyvatelstva. Opakuji zde, že současný stav na Spořilově považuji za zcela alarmující, nejen pokud jde o související hlučnost z dopravy, ale především o exhalace z těžké nákladní dopravy a související závažná zdravotní rizika (viz část B)."

3.Dochází k diskriminaci jedné velké skupiny obyvatel oproti všem ostatním
"Je zároveň smutnou skutečností, že tolik vychvalované zprovoznění části Pražského okruhu mělo na kvalitu života obyvatel městské části Spořilov spíše zásadně negativní důsledky, přestože zatížení daného území hlukem je dlouhodobě známo, stejně tak jako jsou dlouhodobě obecně známy výše naznačené problémy s dostavbou Pražského okruhu a od toho se odvíjející potřeba hledání jiného „provizorního“ řešení“. Na současném stavu mě proto, jako zástupkyni veřejného ochránce práv, zaráží to, že takové řešení bylo nakonec nalezeno v zásadě jen na úkor obyvatel Spořilova, kteří v nemalém počtu bydlí v těsné blízkosti tranzitní komunikace Spořilovská a jsou tak vystaveni nikoli pouze nadměrným expozicím hluku, ale především již opakovaně zmiňovaným exhalacím z kamionové dopravy, neboť větší část spořilovského sídliště se nachází právě na východ od ul. Spořilovské a vzhledem k převládajícím západním větrům jsou tak (na rozdíl např. od obyvatel některých výše jmenovaných jiných částí města podél Jižní spojky) vystaveni všem těmto negativním faktorům, jako bezprostřední nárazníkové pásmo."

4.Veřejná správa (Odbor dopravy MHMP a Ministerstvo dopravy) selhala, když nebyla přijata efektivní protihluková opatření a nová systémová řešení "Ve spojitosti s tím pak vnímám fakt, že až na dílčí dopravně organizační opatření (úprava provozu) a technická opatření (výměna oken v některých nejvíce exponovaných objektech a výsadba zeleně (jejíž plný účinek by se snad mohl projevit až v delším časovém odstupu), doposud žádná efektivní technická protihluková opatření ve vztahu k nemovitostem dotčeným provozem nebyla realizována. Považuji za selhání veřejné správy, konkrétně odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a v širších souvislostech i Ministerstva dopravy, pokud tyto dle mého přijaly pouze dílčí řešení, jdoucí v současnosti k tíži obyvatel již značně hluku a emisím exponovaným obyvatel Spořilova, namísto přijetí skutečně efektivních (byť jistě možná i nákladných) protihlukových opatření, a to především, zcela nových řešení systémových."

5.Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k odnětí hlukové vyjímky Hygienickou stanicí je alarmující
"Mám za to, že Hygienická stanice HMP se snažila situací zabývat, když v konečném důsledku TSK odňala „hlukovou výjimku“. Fakt, že její rozhodnutí bylo následně Ministerstvem zdravotnictví (MZD) zrušeno s odůvodněním viz shora a s důsledky uvedenými tamtéž, považuji za alarmující. Je pak namístě otázka, zda výše uvedené hodnocení naměřených hodnot hluku v daném případě podle metodického návodu pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb při již takto vysoké hlukové zátěži nelze považovat za důkaz „skrytého zvýšení hlukového limitu“, kritizovaného ostatně laickou veřejností. Jelikož mi není zcela známo, k jakému postupu MZD vlastně HS HMP nabádá (stejně jako si výkladem není jista zjevně ani sama HS HMP), žádám tímto MZD o doplnění v tomto smyslu a HS HMP zároveň o sdělení, jakým způsobem po obdržení spisu pokračovala v předmětném správním řízení."

6.Postup úřadů neodpovídá principům dobré správy
"S přihlédnutím ke shora popsaným závěrům hodnotím postup úřadů při řešení nadměrné hlučnosti z provozu na ulici Spořilovská v Praze jako takový, který neodpovídá principům dobré správy. Jsem toho názoru, že správní orgány, zejména mám na mysli Ministerstvo dopravy a odbor dopravy Magistrátu hlavního města Praha, měly ve spolupráci s Hygienickou stanicí HMP vyvinout účinný tlak na Ředitelství silnic a dálnic (event. i prostřednictvím Ministerstva dopravy, jako zřizovatele), aby v městské části Praha–Spořilov zavčas realizovalo alespoň účinná protihluková opatření, jejichž dosavadní rozsah v tuto chvíli považuji za zcela nedostatečný."

7.Orgány veřejné správy musí situaci napravit "Je mým úkolem, jako zástupkyně veřejného ochránce práv, na zjištěné nedostatky orgány veřejné správy upozornit, proto tak činím formou této zprávy. Současně touto cestou apeluji na orgány veřejné správy, aby se zasadily o urychlené odstranění vytýkaných nedostatků a především aby v návaznosti na proklamace o možných opatřeních ke zlepšení stávající situace konaly."

Zajímavé je ve stanovisku následující konstatování Hygienické stanice, že závažným zdravotním rizikem je u Spořilovské ovzduší silně znečištěné exhalacemi z těžké nákladní dopravy:
"HS pak zároveň konstatuje, že podstatně závažnějším faktorem než hluk, jez hlediska zdravotního rizika silně znečištěné ovzduší z dopravy. Jedná se o exhalace z těžké nákladní dopravy, která je zde převažující, neboť se v tuto chvíli jedná o mezistátní tranzitní dopravní trasu. HS sama zdůrazňuje, že obdobný problém se na území hlavního města nevyskytuje. V tomto případě HS připouští, že při pobytu venku může být zasaženo těmito zplodinami několik tisíc lidí. Nadměrná prašnost ve spojení s vysokými hodnotami oxidů dusíku, VOC (těkavé organické látky) a PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) má jednoznačně akutní účinky u tzv. citlivé populace (děti, chronicky nemocní a staří lidé) ve smyslu častějšího akutního onemocnění dýchacího traktu z důvodu nárůstu reaktivity dýchacích cest, vývoje a zhoršování alergických stavů, zhoršení zdravotního stavu nemocných astmatem a zkrácení délky života obecně. Tento problém však dle HS není možno řešit podle zákona č. 258/2000 Sb., ale prostřednictvím orgánů ochrany životního prostředí, tedy přímo Magistrátu hl. m. Prahy."
Je třeba vzít v úvahu, že v oblasti Spořilovské dochází k dlouhodobé kumulaci nepříznivých faktorů a tak lze předpokládat, že i krátkodobé působení škodlivin z extrémní kamionové dopravy má na zdraví obyvatel rychlý, a v mnoha případech i nevratný vliv. Naznačují to nejen výsledky dotazníkových šetření, ale i mnoho rozhovorů s lékaři a obyvateli v této oblasti. Naprosto alarmující je zejména nárůst kardiovaskulárních a nádorových onemocnění a dokonce i úmrtí. Domníváme se proto, že by měla proběhnout okamžitá redukce kamionové dopravy alespoň o 50%. V zásadě by však tak hustě obydlenou obytnou čtvrtí neměla kamionová doprava vůbec projíždět, tak jak je tomu ve vyspělých evropských metropolích. Z důvodu ohrožení zdraví obyvatel podporuje urychlené řešení situace na Spořilově Městská část Praha 4 se starostou Horálkem v čele a také profesorka Syková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny AVČR a senátorka za Prahu 4.