Jednání Rady MČ Praha 4 k rekonstrukci pietního místa na Roztylském náměstí

Autor: Redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 06. 10. 2009

Zborovák Pravidelní čtenáři Spořilovských novin jistě vědí, že se na našich stránkách dlouhodobě zabýváme problematikou Národního hřbitova na Spořilově, jeho minulostí a současností a to včetně obnovy pomníku, který zde byl odhalen a několik let tvořil spolu s kostelem spořilovské panorama, než byl nacistickou správou odstraněn. Shrnuli jsme poslední "úřední" události stran jednání Rady městské části do následujícího článku, jsou seřazeny chronologicky - pokud je tak chcete číst, začněte od konce.

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 40. zasedání ze dne 30.9.2009
Rada městské části Praha 4

I. b e r e n a v ě d o m í
níže uvedená usnesení Komise pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově Rady městské části Praha 4 přijatá dne 16. 9. 2009:
Komise navrhuje Radě městské části Praha 4:
a) kompromisní řešení pietního místa spočívající v začlenění tzv. „Zborováka“ do celkové kompozice návrhu řešení pietního místa ing. Sendlera (varianta B) s tím, že pomník odstraněný za druhé světové války nebude ve své původní velikosti a formě obnovován s ohledem na existenci hrobů s ostatky padlých v místě, kde kdysi pomník stál.
b) památník bude připomínat 1., 2. i 3. odboj a oběti holocaustu.

II. u k l á d á
Mgr. Václavu Krištofovi, zástupci starosty MČ Praha 4 postupovat dle usnesení Komise pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově Rady městské části Praha 4 ze dne 16. 9. 2009

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 31. zasedání ze dne 15.7.2009
Rada městské části Praha 4

I. b e r e n a v ě d o m í
níže uvedená usnesení Komise Rady městské části Praha 4 pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově:
1. Komise nesouhlasí s obnovením pomníku „bojovníka od Zborova“ v původní podobě, a to i např. ve zmenšené podobě nebo na zmenšeném podstavci.
2. Komise doporučuje Radě MČ Praha 4, aby byly zachovány stávající hroby obránců Prahy z května 1945 a na pietní místo byl doplněn objekt, který připomene spořilovské oběti.
3. Komise doporučuje Radě MČ Praha 4, aby pietní místo bylo upraveno v návaznosti na elkovou koncepci rekonstrukce sadů a náměstí realizované architektem Z. Sendlerem s tím, aby byl arch. Z. Sendler vyzván k vypracování minimálně dvou návrhů podoby „objektu“, který připomene spořilovské oběti.

II. u k l á d á
Mgr. Václavu Krištofovi, zástupci starosty MČ Praha 4 postupovat dle usnesení Komise Rady městské části Praha 4 pro rekonstrukci pietního místa na Spořilově
RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 8. zasedání ze dne 4.3.2009
ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2008

Rada městské části Praha 4
<...>
II. s o u h l a s í,
aby zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 12. 3. 2009 byly předloženy:
<...>
3. Návrh na schválení finančního vypořádání městské části Praha 4 za rok 2008 se státním rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, podle něhož městská část Praha 4:
<...>
s tím, že MČ Praha 4 žádá o ponechání účelových prostředků z rozpočtu hl. m. Prahy na:
<...>
c) vybudování pomníku I.a II. odboje na Spořilově ve výši 500.000,- Kč
<...>

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 49. zasedání ze dne 10.12.2008
Rada městské části Praha 4

I. r o z ho d l a
o dopracování studie Pomníku I., II. a III. odboje na Roztylském náměstí předloženou MgA. Radimem Babákem (ateliér Hippos)

II. d o p o r u č u j e
provést nezbytné úpravy pietního místa související se zachováním současného vzhledu pietního místa

III. p o v ě ř u j e
Mgr. Václava Krištofa, zástupce starosty
1. projednáním dopracování studie pomníku v součinnosti s autorem „Studie obnovy a využití parkových ploch Roztylských sadů“ Ing. Zdeňkem Sendlerem

2. zajištěním provedení nezbytných úprav pietního místa souvisejících se zachováním současného vzhledu pietního místa

T: průběžně