Vyjádření k obytnému souboru Trojmezí

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 22. 10. 2008

Zásadně nesouhlasíme s navýšením kódu využití území z B (v územním plánu před jeho úpravou) na E (po provedení úpravy územního plánu sídelního útvaru hl. m. Praha č. Z11758) a s tím souvisejícím zvýšením zástavby, navýšením počtu bytů a zvětšení dobravního zatížení.
Zintenzivněním zástavby dojde mj. k negativnímu ovlivnění krajinného rázu v přírodním parku Hostivař – Záběhlice. Dle Krajinného plánu zpracovaného roku 2004 renovovanou firmou Löw & spol., s.r.o. Brno je tato oblast zařazena do „regulační zóny C“, která je definována jako nízká zástavba mimo přírodní park, maximálně dvoupodlažní zástavba, jinak bez omezení. Plánovaná zástavba je tak ve velkém rozporu s tímto průzkumem.


Tvrzení, uvedené v oznámení EIA, že nová zástavba bude výškou i hustotou tvořit přechod mezi starší panelákovou zástavbou a vilami v sousedství se navíc nezakládá na pravdě. Při pohledu „zdola“ – z přírodního parku by naopak nové zástavba podle stávajícího návrhu vytvořila výraznou optickou bariéru. U nejníže položeného bytového domu o třech NP vystupuje totiž při pohledu od Botiče nad terén pater pět, což je dáno umístěním obytného souboru ve svahu.
Navrhujeme snížit výstavbu na takovou úroveň, aby nová zástavba tvořila plynulý přechod mezi stávající vilovou zástavbou a sídlištěm Kulatý Chodovec.
Zásadně nesouhlasíme s plánovanými prodlouženími ulice Klapálkova za severní okraj lokality, kde se předpokládá dopravní propojení s budoucí plánovanou zástavbou. Severně od plánovaného obytného souboru Trojmezí se nachází přírodní park Hostivař – Záběhlice, v kterém není podle stávajícího Územního plánu možná zástavba.
Takovéto předjímání možného budoucího vývoje považujeme za nebezpečný precedens. Území přírodního parku je z hlediska ochrany přírody a krajiny nutné zachovat neomezené, v jeho stávajícím rozsahu. Za toto stanovisko všemi silami již třetím rokem bojujeme a nejnovější vývoj (nedávné vyjádření ředitele Útvaru rozvoje města pana Votavy) nám dává za pravdu.
Požadujeme, aby z textu byly vypuštěny jakékoliv zmínky o budoucím plánovaném dopravní napojení směrem do přírodního parku a aby tyto snahy byly rázně odmítnuty jako nepřijatelné.
Nesouhlasíme také s řešením staveništní dopravy přes Klapálkovu ulici - dříve se zde totiž uvažovalo o průjezdu autobusu a z důvodu nevyhovující statiky této komunikace nebyl tento záměr povolen. Staveništní doprava by pak měla na statiku komunikace rozhodně větší negativní dopady než průjezd autobusů.
Požadujeme stanovení takové trasy staveništní dopravy, která neovlivní statiku ulice Klapálkova a na druhou stranu nepovede přes území přírodního parku Hostivař – Záběhlice.
Obytný soubor je navržen pouze s cílem maximalizovat zisk, nikoli vytvořit kvalitní životní prostředí a minimalizovat negativní vlivy na okolí. To se týká hladiny zástavby, již zmíněné výše a také faktu, že v plánované zástavbě převažují malé byty (tím pádem dochází k navýšení jejich počtu) a absentuje jakákoli občanské vybavenost. Tyto faktory povedou ke zbytečnému nárůstu individuální automobilové dopravy v návazující zástavbě.
Navrhujeme snížit podlažnost staveb (viz. výše), zvednou procentuální podíl větších bytů a doplnit do návrhu plochy pro občanské vybavení (obchody apod..) tak, aby byla minimalizována potřeba individuální autobusové dopravy.
Ing. Jan Chvátal
předseda ZČ HB Botič
Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr