Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa

Autor: Zasláno do redakce <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 10. 06. 2008

V měsíčníku městské části Praha 4 – Tučňák, Spořilovských novinách aj. se opakovaně objevují výzvy na podporu sbírky a opakovaně se informuje o plánu na znovuvztyčení sochy legionáře s bodákem a obnově původního pomníku z r. 1937 na Roztylském náměstí.
V souvislosti s tím se Občanské sdružení Spořilov táže, na jaký účel je sbírka (cituji: „...obnovu pomníků v Praze 4, na Spořilově“) určena?
Za Občanské sdružení Spořilov musíme konstatovat, že současný vývoj nerespektuje závěr veřejné schůze uspořádané MČ Praha 4 dne 4.12.2007 v Základní škole Jižní IV.

Sdružení podporuje koncepční rekonstrukci CELÉHO Roztylského náměstí, v jejímž rámci dojde i k úpravě pietního místa. Památník zamýšlený v jižní části Roztylského náměstí přímo koliduje se stávajícím pohřebištěm spořilovských občanů padlých v bojích Květnového povstání r. 1945.
Zúčastněná veřejnost podpořila úpravu a případnou změnu stávajícího pohřebiště tak, aby vzniklo širší pojetí pietního místa, kde bude připomenuto v první řadě obětí spořilovských občanů a kde ústředním motivem zůstanou hroby padlých. Součástí tohoto pietního místa pak mohou být i připomínky dalších klíčových událostí minulého století - tradic vzniku Legií, Republiky, či obětí represí poválečného vývoje. V současnosti zcela chybí připomenutí spořilovských obětí 2. i 3. odboje!
V rámci takto pojatého pietního místa je jistě i prostor na nové připomenutí jak bitvy u Zborova, tak připomenutí osudu bývalého pomníku „Zborováka“ z r. 1937.
OS Spořilov podporuje názor, že je v prvé řadě třeba zachovat, obnovit a podpořit celistvost a jednotu sadové kompozice Roztylského náměstí. Prostor a uspořádání budoucího pietního místa důsledně podřídit sadové kompozici celku náměstí a hlavnímu průhledu náměstím směrem na kostel sv. Anežky. To mimo jiné znamená, že do tohoto průhledu není možné neuváženě vztyčovat jakékoli objekty.

Vyjadřujeme tedy nesouhlasné stanovisko s obnovou sochy legionáře od Zborova na Roztylském náměstí v její původní podobě z roku 1937

Naše stanovisko v souhrnu opíráme o tyto argumenty:
• V závěru roku 2007 proběhla zmiňovaná veřejná schůze na téma obnovy pomníku. Ta pak vyvrcholila za účasti zástupců MČ Prahy 4 a pod předsednictvím zástupce starosty, pana Mgr. Václava Krištofa. Jasně zde zaznělo většinové odmítavé stanovisko k výše zmíněným snahám o obnovu pomníku v původní podobě.
• Z řad široké veřejnosti vyplynulo konstatování, že původní socha legionáře je, jakožto artefakt či jako připomínka událostí, nepřijatelná.
• Pomník nebyl významným dílem výtvarného umění.
• Obnovit pomník v původním provedení nelze – na místě je čestné pohřebiště spořilovských občanů padlých v Pražském povstání.
• Zpětným vtlačením sochy do současné dispozice hrobů by vznikl nesrozumitelný a zmatený prostor s nesourodě navršenými pietními objekty.
• Pomník zbudovaný v r. 1937 jako symbol odporu proti nacistickému Německu je již v současnosti vytržen z dobových i prostorových vazeb.

Na veřejné schůzi pak byla přijata informace od p. zástupce starosty, že bude zpracována komplexní studie na obnovu Roztylského náměstí. V jejím rámci má být řešen i pietní prostor a jeho náplň.
Tato studie byla za participace OS Spořilov již městskou částí zadána, přičemž pro další diskuze o pomníku je tato studie klíčová, protože má vytvořit rámec pro pietní místo a navodit jeho charakter, obsah i atmosféru.

Tyto závěry akceptovali i zastánci znovuvztyčení sochy “Zborováka“. Proto je překvapující zjištění, že dnes prostřednictvím tisku a internetu na obnovu sochy sbírají peníze a žádají o dotace, aniž by byla tato otázka dořešena.

Občanské sdružení tímto žádá o projednání v Radě MČ Praha 4 a přijetí usnesení.

Jindřich Vaněk
místopředseda Občanského sdružení Spořilov


Na vědomí:
Tělocvičná jednota SOKOL Praha – Spořilov, Roztyly
Asociace nositelů legionářských tradic (ANLET)
Český svaz bojovníků za svobodu (ČSBS)
Masarykovo demokratické hnutí
senátor Tomáš Töpfer
Spořilovské noviny (SN)
(Poznámka redakce: Dopis jsme obdrželi se zpožděním a příslibem podrobnějšího článku, který ovšem nebyl dodán. Přesto text zveřejňujeme s původním datem, kdy nám měl být patrně zaslán, v rámci diskuse, tak, aby čtenářům neunikly následné souvislosti.)