Přizpůsobili si autoři studie zadání svým potřebám?

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Vydáno dne: 11. 06. 2007

Jmenuji se Ladislav Antušek a bydlím v jedné bytové krychličce u spořilovské Polikliniky. Svým podpisem pod „Petici občanů za zklidnění dopravy na celém Spořilově a za zachování ulice Hlavní jako obytné třídy“ jsem se přihlásil k tomu, aby dopravní situace byla řešena nejen na ulici Hlavní , ale komplexně na celém Spořilově.
(...)
Okna mého bytu a dalších 18 bytů totiž směřují do ulice Lešanské (nemluvě o dalších bytech ve vilkách v Lešanské pod Pahorkem). Tím pádem jsme v posledních letech zasaženi zvyšující se tranzitní i místní dopravou stejně nebo i více, než obyvatelé ulice Hlavní.


Po prostudování studie dopravního zatížení na Spořilově jsem nevěřil svým očím. Buďto byla studie špatně zadána oproti požadavku výše zmíněné petice, nebo autoři z Ústavu dopravního inženýrství h.m. Prahy si zadání přizpůsobili svým potřebám. Napsali totiž, že cílem studie je „vytvoření dopravně-inženýrských podkladů pro ulici Hlavní v okruhu Severní XI-Lešanská a Severní I-Lešanská,“ pokud bude v ulici Hlavní stanoven zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu a PID.
Podle webových stránek Ú MČ P4 však „studie měla ukázat, kde dopravu zpomalit, kde zakázat a naopak kudy ji směřovat tak, aby co nejméně obtěžovala místní obyvatele, kde zbudovat retardéry nebo omezit rychlost.“

Nic z uvedeného ve studii není.
Studie modeluje tzv. současný stav roku 2007 (příl. 1), současný stav s dopravním omezením 2007 (příl. 2), rozdíly zatížení mezi příl. 1 a 2 a totéž s výhledem pro rok 2010.
Při pouze letmém přečtení studie a jejích 6ti příloh mám následující připomínky či dotazy:

- nejsem odborník na dopravu, ale zato vím, co má studie obsahovat, aby její zpracování bylo k užitku. Bývá (nebo již bývalo?) zvykem, že jsou v ní alespoň ve výčtu uvedeny (s odkazy na zdroje) výchozí podklady, případně četnost a způsoby měření dat a metody zpracování,
- odkud autoři vzali uvedené počty vozidel, kdy provedli potřebná měření hustoty provozu (zvlášť když ulice Hlavní je ve směru od sídliště cca 2 měsíce uzavřena a odkaz na dlouhodobá měření je směšný, neboť dopravní zatížení se za poslední rok neúměrně zvýšilo) – jejich malá výše a početní porovnání budí značnou nedůvěru. Autoři sami na str. 9 studie přiznávají, že ve studii uvedené intenzity dopravy pro rok 2007 jsou hypotetické.
- jakými konkrétními opatřeními a v kterých částech oblasti Spořilova dosáhnou dopravní omezení v roce 2007 a 2010,
- proč je uvedeno zvýšení zatížení v Lešanské ulici směrem do centra v příloze 3, když v přílohách 1 a 2 jsou stejné hodnoty (mimo to lituji obyvatele Severní I, kde autoři počítají se zvýšením zátěže i po omezení dopravy – přitom domy od bývalého Bratislavského náměstí po křižovatku Hlavní a Lešanská jsou z obou stran sevřeny Spořilovskou a Severní I ve velmi malém odstupu),
- proč v příl. 4 je zvýšení v Lešanské do centra o 2000 vozidel – proč nelze namísto Lešanské zvýšit ve Spořilovské,
- proč v příl. 6 je snížení zatížení na Spořlovské do centra a zvýšení v Lešanské ve stejném směru, pokud chceme zklidnit Lešanskou?

A to nemluvím o tom, že při kontrole součtů a rozdílů mezi přílohami 1+2 a 4+5 tyto nesouhlasí s příl. 3 a 6.

Studie byla zřejmě špatně zadána, špatně kontrolována, oponentní jednání ke studii se zřejmě nekonalo – uvádí podle mě vymyšlená, ničím nepodložená čísla dopravní zátěže a tudíž mám podezření na vyhozené peníze daňových poplatníků.

Na základě výše uvedeného navrhuji, aby byla zpracována komplexní studie podle požadavku petice a webových stránek Ú MČ P4 na zklidnění dopravy na celém Spořilově a to s uvedením variantních řešení dopravních opatření (tj. zcela konkrétně jakých a kde umístěných, s uvedením hodnotně odhadnutých dopravních zatížení u každé varianty) a to alespoň s výhledem do roku 2030.

K tomu navrhuji:
1) zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhu a PID do celé oblasti Spořilova (tj. starého a nového sídliště) s tím, že tranzit bude veden pouze Spořilovskou,
2) převést PID řady 200 (tj. 203, 206, 213) na Spořilovskou s přestupem na řadu 100 (tj. 118, 121 a 170) a naopak u Kauflandu a u ÚVMV v Chodově, linku 505 (noční) ponechat,
3) zakrýt Spořilovskou,
4) ulice Severní I a Lešanskou opatřit skleněnými protihlukovými stěnami,
5) přechody pro chodce zabezpečit přisvícením a zúžením vozovek,
6) zavést důslednou a nekompromisní kontrolu vjezdu do oblasti Spořilova městskou a státní policií (a ne aby 3 policisté 2x týdně kontrolovali dopravu na Choceradské, kde je minimální provoz),
7) studii řádně oponovat alespoň 3mi nezávislými odborníky za účasti zástupců obyvatel z ulice Hlavní, Severní I a Lešanské. (O účast na takovémto jednání jsem žádal starostu MČ P4 písemně již počátkem dubna t.r.) Odměnu vyplatit řešitelům až po zapracování připomínek oponentů a zástupců obyvatel.

Už slyším námitku, že navržené úpravy nelze provést, neboť „nejsou peníze“. Upozorňuji, že tyto úpravy by byly v provozu nejméně do roku 2030, že dopravní zatížení bude stále narůstat a že i investiční náklady porostou. Bylo by vhodné využít příležitost být v předstihu a zasloužit se opravdu o navrácení oblasti Spořilova ke klidu a zdravému bydlení.

Poznámka:
Naléhavě varuji všechny obyvatele před souhlasem s instalací retardérů. Tyto byly namontovány u přechodu Lešanské z polikliniky na starý Spořilov za účelem snížení rychlosti vozidel u přechodu v dubnu 2005.
Nastalo peklo!!!!!!!!
Řidiči nejenže nesnižovali rychlost na stanovených 30 km/h, ale naopak „přeskakovali“ oba retardéry tak, že hlukové rázy (zvl. u nákladních aut s vleky a některých autobusů PID), syčení při odbržďování, tůrování motorů (ulice Lešanská je do kopce), zpomalování dopravy se zvýšením exhalací, malé dopravní nehody, poškozování omítky bytů a domů po celý týden ve dne a zvl. v noci znemožňují spánek, větrání bytů, zdraví, majetek a veškerý běžný život.
Téměř rok trvalo, než byla minulým vedením radnice P4 vyřízena alespoň z poloviny petice „Za demontáž zpomalovacích pruhů v ulici Lešanská“ a zabezpečení přechodu nehlučným způsobem. A to byla podpořena stanoviskem Hygienické stanice hl.m.Prahy, která na naši žádost nechala provést hluková měření a doporučila provést opatření ke snížení hlučnosti v uvedené lokalitě. Po řadě snah o bagatelizaci problému a po řadě odmítnutí některých našich návrhů na řešení problému došlo k odstranění jen jednoho retardéru a k úpravě přechodu ostrůvkem a přisvětlením. Hluk se nepatrně snížil, ale zůstal, protože řidiči naprosto nerespektují snížení rychlosti a zákaz vjezdu nad 6t. Proč? Protože to nikdo nekontroluje!!!!!.

Závěrem chci zopakovat jedinou větu v článku „Spořilov čekají změny v dopravě“ na str. 2 dubnového Tučňáka, že „omezením provozu v jedné ulici vyvoláme ještě komplikovanější situaci v blízkém okolí, kde je již v současné době dopravní zatížení velmi vysoké“.(Příspěvek byl pronesen na setkání prvního zástupce starosty Oldřicha Pražáka se spořilovskými občany 31. května 2007 v ZŠ Jižní.)