"Stromy dále umírají," říká spořilovský zahradník

Autor: Tomáš Hromádka <noviny(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Vydáno dne: 05. 06. 2007

Spořilovské noviny se zeptaly zahradníka Jana Fischera - Jaký je stav topolových alejí v Boční I. a II., je nutné je skutečně pokácet?

"Svoji odpověď uvedu takto:

Kácení v rámci smysluplného plánu obnovy je přijatelné. Ale kácení pouze s vágním příslibem náhradních výsadeb a navíc do pravidelně prosolované půdy je nesmyslné a tedy nepřípustné.
Klubko se musí rozplétat od příčiny, nikoli od následků.


Ano, dnešní zhoršený stav stromů v těchto alejích je důsledkem zimního solení vozovek v předešlých letech.
Horní úseky, (na B-I. 4 bloky a na B-II. 1 blok), byly v rámci úpravy posypových plánů v létě 2005 ze solné údržby vyjmuty – tam je naděje, že se stav stromů po čase stabilizuje a také tam bude možné nové stromy vysazovat. Bohužel však na 70% výměry alejí se dále při zimní údržbě komunikací (ZÚK) solí a stromy dále umírají. To je zvláště markantní na Boční II., kde se stav výrazně zhoršuje - právě v závislosti na solení vozovek. Boční II. má totiž ještě navíc tu smůlu, že vozovka je zde pouze 3m široká a sypače nedovedou posolit pouze asfalt a tak intenzivně solí také stromy a plochu aleje.
Toto je základní příčina chřadnutí našich stromořadí. K tomu dále přistupují výkyvy počasí, sucho a městské prostředí vůbec. Přesto lze konstatovat, že po úpravě ZÚK a omezení solení v r. 2005, včetně lepšího dodržování technologické kázně ze strany sypačů, dochází místy ke stabilizaci, někde i k mírnému zlepšení stavu stromů. Vždycky však jde o dlouhodobé procesy v řádu mnoha let.

Celkový stav obou stromořadí lze hodnotit jako stav před obnovou, většina stromů z původní výsadby je již opravdu na konci životnosti, a jsou-li navíc silně zasaženy solí - nemají již dlouhodobou perspektivu. Takové stromy musí být a jsou průběžně redukovány a vyžaduje-li to jejich stav – pak jsou i káceny.

Stav jednotlivých stromů v těchto alejích je značně rozdílný, jsou i rozdíly mezi celými úseky. Po letošní zimě je opět vidět i několik mrtvých stromů, které budou následně odstraněny, na dalších stromech je plánována průběžná údržba - řez. Jiné stromy jsou bezvadné, další mladé, vysazené v rámci obnovy. Na jaře r. 2006 MČ zadala znalecký posudek k posouzení stavu stromů v těchto alejích z hlediska provozní bezpečnosti a dalšího vývoje. Následně byly provedeny předepsané akutní zásahy a další péče je prováděna průběžně v souladu se závěry posudku.

Celkově lze říci, že aleje jsou pod stálou kontrolou, jsou tam prováděny potřebné zásahy a stav z hlediska provozní bezpečnosti je v rámci možností konsolidovaný.

Vedle toho se začalo na MČ diskutovat o možnostech obnovy obou alejí a vzhledem k fin. možnostem byla přijata varianta postupného odstraňování celých neperspektivních stromů, (tedy žádná zbytečná konzervace) - tak jak doporučují i závěry posudku.
Posledním bodem znaleckého posudku z r.2006 je však také požadavek na vyřešení ochrany půdy před solením.

Tento požadavek je pak klíčový ke všem dalším úvahám o jakékoliv formě obnovy stromořadí, zejména na ul. Boční II. - tam bez změny dnešní solné praxe hrozí poškození, či zničení každé nové výsadby stromů.

Nejprve by tedy měla být uspokojivě vyřešena otázka solení vozovek v těchto stromořadích a jednotné správy zeleně. Poté je třeba vést odbornou širší diskuzi, nebo alespoň úvahu, (také s památkáři), na téma druhového složení a habitu budoucích alejí – jednoduše řečeno: „Mají se obnovit topoly, nebo se má sázet něco zcela jiného? Mají být obě aleje osázeny jedním druhem stromu, nebo má být každá alej jiná?“ Nakonec bude třeba vypracovat osazovací plány respektující nové provozní vztahy a teprve potom zahájit obnovu stromořadí.
Dokud toto nebude vykonáno a navíc nebudou zajištěny finanční prostředky na výsadby a následnou péči, nemá smysl podporovat hromadné, či plošné kácení. Do té doby funguje základní péče v jejímž rámci jsou havarijní, či jen potenciálně nebezpečné stromy průběžně odstraňovány."