Spořilovský stát

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Zajímavosti, Zdroj: Spořilovský stát, Vydáno dne: 01. 04. 2006

134 Dnes byl založen Spořilovský stát.

Ústava Spořilovského státu

Preambule


My, občané Spořilova, staré i nové části, v čase obnovy lokálního patriotismu na státní úrovni, věrni staletým odkazům zakladatelů zahradních čtvrtí, stejně tak i historickému odkazu novodobé architektury doby nedávné, odhodláni budovat, rozvíjet a chránit Spořilovský stát v duchu nedotknutelných hodnot spořilovské důstojnosti a svobody jako vlasti rovnoprávných, svobodných občanů bývalé části obvodu Praha 4. My, občané Spořilova jsme si pevně vědomi své zodpovědnosti vůči celku. Spořilovský stát je svobodný stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny lokálních vnitrostátních celků. Občané městského státu Spořilova jsou odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné kulturní, hmotné a duchovní bohatství a proto přijímají tuto Ústavu Spořilovského státu.

Hlava první

Základní ustanovení

Článek 1


(1) Spořilovský stát je suverénní jednotný stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.

(2) Občané Spořilova jsou zdrojem veškeré státní moci a vykonávají ji prostřednictvím orgánů moci výkonné.

(3) Každý občan Spořilovského státu může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

(4) Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny obyvatel Spořilova vyjádřené svobodným hlasováním ve volbách.

(5) Spořilovský stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství a životních prostředí.

Článek 2

(1) Území Spořilovského státu tvoří nedílný celek, jehož hranice nemohou být měněny. Hranice Spořilovského státu jsou vedeny v následující linii:

Od ulice „Podle náhonu“, směrem východním ulicí „K vodě“ , která kopíruje severní břeh Hamerského rybníka. Od místa, kde napájecí rameno potoku Botiče vtéká do rybníka, hranice Spořilovského státu dále stoupá sadem ovocných stromů - „Třešňovkou“ , poté směřuje na křižovatku ulic „Ke Spořilovu“ a „U záběhlického zámku“. Následně hranice stoupá betonovou cestou kolem spořilovské zahrádkářské kolonie, kopíruje vodní tok přes tři retenční nádrže na vodním toku Chodoveckého potoka až k jižnímu konci ulice „Spořilovské“. Dále hranice vede po okraji pražské městské magistrály (ul. 5.května) až k velké křižovatce s „Jižní spojkou“. Severozápadní a severní hranici Spořilovského státu tvoří Jižní spojka, až k ulici „Podle náhonu“.

(2) Spořilovský stát se dělí na tři historické oblasti, které se nazývají okrsky:

(a) „Okrsek Starý Spořilov“ je tvořen původní starou zástavbou a přilehlým Sídlištěm Spořilov I

(b) „Okrsek Sídliště Spořilov“ je tvořen Sídlištěm Spořilov II

(c) „Okrsek Hutě“ je tvořen zástavbou v lokalitě Hutě a Hamerským rybníkem

(3) Nejvyšší představitel okrsku je jeho předseda.

Článek 3

(1) Spořilov je jediným a současně hlavním městem Spořilovského státu.

(2) Státními symboly Spořilovského státu je státní znak, státní barvy, státní vlajka, státní pečeť a státní hymna.

Hlava druhá

Moc zákonodárná

Článek 4


(1) Zákonodárná moc ve Spořilovském státě náleží Spořilovskému občanskému shromáždění (SOS).

(2) SOS je tvořen jednou komorou, má 51 poslanců, kteří jsou voleni občany na dobu dvou let.

(3) Volby do SOS se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva, podle zásad maximálního počtu hlasů.

(4) Právo volit má každý občan Spořilovského státu, který dosáhl věku 15 let a nebyl zbaven svéprávnosti.

(5) Do SOS může být zvolen každý občan Spořilovského státu, který má právo volit a dosáhl věku 18 let. Na kandidátní listinu se zapisují zájemci o členství ve SOS. Počet kandidátů není omezen. V případě, že je na posledním volitelném místě více kandidátů se stejným počtem hlasů, rozhoduje se mezi nimi losem.

(6) Mandát poslance SOS vzniká zvolením.

(7) Poslanec SOS složí slib na první schůzi SOS, které se zúčastní.

(8) Slib poslance SOS zní: "Slibuji věrnost Spořilovskému státu. Slibuji, že budu zachovávat jeho Ústavu a ctít rozhodnutí jeho guvernéra. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(9) Zasedání SOS svolává guvernér tak, aby bylo zahájeno nejpozději desátý den po dni voleb, neučiní-li tak, sejde se SOS desátý den po dni voleb.

(10) SOS může guvernér rozpustit kdykoliv a do pěti dnů od tohoto rozhodnutí je povinen vypsat nové volby.

(11) Návrh zákona může podat guvernér, poslanec SOS, nebo skupina alespoň jednoho sta občanů Spořilova.

Hlava třetí

Guvernér Spořilova

Článek 5


(1) Guvernér jeho hlavou Spořilovského státu.

(2) Guvernéra volí poslanci SOS.

(3) Guvernér není z výkonu své funkce nikomu odpovědný.

(4) Guvernérem Spořilovského státu může být zvolen občan, který je volitelný do SOS.

(5) Volební období guvernéra trvá pět let a může se opakovat. Guvernér však nesmí být starší 70 let.

(6) Zvolen za guvernéra je ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců SOS (minimálně 26 hlasů).

(7) Guvernér Spořilovsklého státu

(a) na návrh obyvatel jednotlivých okrsků jmenuje a odvolává předsedy okrsků Spořilovského státu a přijímá jejich demisi.

(b) svolává zasedání SOS

(c) rozpouští SOS

(d) jmenuje soudce Spořilovského lidového soudu (SLS), jeho předsedu a místopředsedy

(e) podepisuje zákony Spořilovského státu

(f) zastupuje stát navenek

(g) uděluje státní vyznamenání – Spořilovský pětilístek ve zlatě

(h) jmenuje soudce

(i) má právo udělovat amnestii

(j) je hlavním členem RSO

(8) Rada Spořilovskách okrsků (RSO)

(a) RSO je vrcholným orgánem výkonné moci

(b) RSO se skládá z guvernéra a z deseti členů SOS

(c) RSO je odpovědna SOS

(9) Struktura RSO a kompetence radních RSO

(a) Guvernér – kompetence upraveny –viz. Hlava třetí, článek 5

(c) Viceguvernér – zastupuje guvernéra v případě jeho nepřítomnosti

(d) Radní pro finanční otázky Spořilova

(e) Radní pro vnitřní vztahy a bezpečnost Spořilova

(f) Radní pro spořilovské školství a sport

(d) Radní pro územní rozvoj Spořilova

(e) Radní pro spořilovskou dopravu

(f) Radní pro spořilovské zdravotnictví

(g) Radní pro spořilovský tisk a média

(f) Radní pro bytovou politiku Spořilova

(g) Čestný radní Spořilova (jmenován na základě návrhu SOS za zásluhy o Spořilov)

Hlava čtvrtá

Moc soudní

Článek 6


Soudní moc vykonává jménem guvernéra Spořilovský lidový soud (SLS). (1) Soudci SLS jsou při výkonu své funkce nezávislí. Jejich nestrannost nesmí nikdo ohrožovat.

(2) Funkce soudce není slučitelná s funkcí guvernéra Spořilovského státu, poslance SOS a člena RSO ani s funkcí ve SPODO (Spořilovská domobrana).

(3) Soudce je jmenován do funkce guvernérem pouze s omezením věku na 70 let.

(4) Soud vynáší pouze rozsudky veřejně prospěšných prací nebo osvobozuje.

(5) Žalobu na občana či návštěvníka Spořilovského státu sestavuje v případě porušení zákonů Spořilovského státu a nařízení guvernéra příslušný zástupce SPODO

Hlava pátá

Ústavní pořádek

Článek 7


(1) Ústavní pořádek Spořilovského státu tvoří tato Ústava, Listina spořilovského občana, zákony Spořilovského státu a nařízení guvernéra.

(2) Tato Ústava nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

Spořilovský lid v. r.


Listina spořilovského občana

Spořilovské občanské shromáždění uznávajíc neporušitelnost přirozených práv občana Spřilovského státu, jeho práva a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na novou éru samosprávnosti Spořilova, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší čtvrti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných spořilováků usneslo se na této Listině spořilovského občana:

Hlava první

Článek 1


Občané Spořilovského státu jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Článek 2

Spořilovský stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

Článek 3

(1) Základní práva a svobody se ve Spořilovském státě zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.

(1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.

(2) Nikdo nesmí být zbaven života.

(3) Trest smrti se ve Spořilovském státě nepřipouští.

(4) Žádný spořilovák nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

Článek 4

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(3) Každý na Spořilově má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

(4) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.

(5) Obydlí každého spořilováka je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

(6) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.

(7) Každý, kdo se oprávněně zdržuje na území Spořilovského státu, má právo svobodně je opustit.

(8) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost Spořilovského státu, udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na vymezených územích též z důvodu ochrany přírody na Spořilově.

(9) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem.

(10) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.

(11) Svoboda vědeckého bádání, umělecké tvorby a novinářské činnosti na území Spořilova je zaručena.

(12) Každý na Spořilově, bez rozdílu pohlaví, je povinen nejpozději do dosažení věku 40 let vykonat vojenskou službu v délce 1 měsíce v rámci Spořilovské domobrany (SPODO)

Článek 5

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace.

(3) Cenzura je nepřípustná, výjimky může stanovit guvernér svým nařízením, vyžaduje-li to bezpečnostní situace.

(4) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu spořilováků má každý právo sám nebo s jinými se obracet na guvernéra.

(5) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno.

(6) Každý spořilovák má právo na ochranu zdraví. Občané Spořilovského státu mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči.

(7) Každý má právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu devíti školních let. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.

Článek 6

(1) Jen Spořilovský lidový soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.

(2) Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena.

(3) Listina spořilovského občana nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2006.

...že by to celé byl opravdu jen ...APRÍL ??? :-))) Kdo ví... :-)))