Rok poté, aneb sůl nad zlato

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Napsali jiní, Vydáno dne: 02. 02. 2006

Vánoce 2005Je tomu rok, kdy Spořilovské noviny otiskly řadu článků o solení komunikací a hlavně o tom jak sůl ničí zeleň a stromy. Na konci ledna loňského roku se pak rozběhla mezi spořilovskými občany podpisová akce za omezení solení a ochranu zeleně, kterou podepsalo 321 občanů. Na stránkách SN proběhla hlasovací anketa s výsledkem kdy se 86,5% hlasujících, (de facto domácností – hlasovat se mohlo pouze 1x), vyslovilo proti solení.

Již před tím se situací zabývaly také orgány města, TSK a dodavatelé ZÚK (zimní údržby komunikací). Během zimního období 2004/2005 však přes jisté přísliby k žádné zásadní změně v užívání soli a tedy zmírnění dopadů na zeleň již bohužel nedošlo.
( Jedinou výjimkou byla ulice Hlavní třída, kde se postupně zlepšila tzv. technologická kázeň jednoho z dodavatelů ZÚK a zmenšilo se přímé solení do zeleně.)

A tak dopady další „solné zimy“ (2004/05), především na stromy uvnitř st. Spořilova na sebe nedaly dlouho čekat.
Na jaře proběhla první vlna kácení a odstraňování suchých větví. Obecné příznaky poškození stromů solí se projevily již v červnu, (!) tedy o měsíc dříve, než předešlý rok a již během léta umírá další řada stromů. Celkově pak dochází k progresivnímu zhoršení zdravotního stavu a vitality – mnoho stromů očividně chřadne, odumírají další velké větve, části korun a vrcholy.
To vše má vážné dopady nejenom na vzhled, funkci a perspektivu stromů, ale také na ekonomiku a provozní bezpečnost stromů.
(Jedním z důsledků solení je snížená mrazuvzdornost dřevin a také namrzání kmenů, které se však často projevuje až po delší době – i po několika letech – např. zlomem kmene při větru. A tak když před Vánocemi 2004 přišla vichřice, došlo u dvou mladých topolů, starých pouhých 15 let ke zlomům kmenů. Další staré stromy, které měly obdobné příznaky a hrozily pádem, musely být sesazeny nebo pokáceny.)
Na jaře 2005 jednaly o celé záležitosti příslušné odbory naší radnice a posléze také Rada městské části Praha 4, která dne 7.6.2005 přijala usnesení, ve kterém na vytipovaných komunikacích s ohledem na zeleň navrhla omezit solení.
Technická správa komunikací (TSK), pak připomínky zapracovala do plánů ZÚK na zimní období 2005/06. Plánky jsou dostupné na internetu, na stránkách TSK.

A co se tedy po roce změnilo? Mnoho a k lepšímu!

Zimní údržba komunikací na Spořilově 2005-2006 Předně došlo k systémové úpravě posypových plánů ZÚK a omezení solení na ulicích v kontaktu se zelení.

(Úprava se však týká jen relativně rovinných vozovek – a tak jsou i nadále soleny svažité části alejí Boční I. a II., Roztylské náměstí apod. Nejhorší situace pak přirozeně zůstává ve stromořadí ul Boční II., kde jsou velmi úzké vozovky a sůl stále bohužel dopadá přímo na půdu pod stromy .)
Po zkušenostech z letošní zimy můžeme však konstatovat, že se zásadním způsobem zlepšila tzv. technologická kázeň při provádění ZÚK a to zejména uvnitř oblasti st. Spořilova, což byla hlavní podmínka, aby úprava posypových plánů dostala smysl.

Díky zájmu o věc ze strany pana starosty, Rady MČ, pracovníků jednotlivých odborů našeho úřadu a vedení odboru přípravy ZÚK TSK se podařilo udělat první krok k zachování a obnově hodnotné zeleně v našich ulicích a sadech.
Bylo dosaženo kompromisu, ale také velkého pokroku. I tak je situace vážná a teprve příští jaro a léta ukáží, kolik stromů bude ztraceno a kolik postiženo. V každém případě se celé aleje a velké části sadů dostaly mimo vliv solení – a to je dobře, s tím svítá i naděje na pomalé zlepšování stavu a hlavně na smysluplnou péči o stromy a zeleň vůbec. Nezapomeňme, že i stromy k normálnímu životu potřebují zdravé životní prostředí…

Chtěl bych proto jménem pana prof. Dr. Jiřího Peška a jménem všech signatářů jeho dopisu, ve kterém před rokem žádal omezení solení komunikací a také jménem „klikajících“ v anketě SN – veřejně poděkovat vedení naší radnice a odborným pracovníkům zainteresovaných odborů MČ, MHMP a TSK za uskutečněné omezení užívání soli při údržbě komunikací v oblasti st. Spořilova.
Zároveň děkuji všem občanům spořilovským, kteří vyjádřili svou podporu záměru omezení solení v naší oblasti.Legenda k mapě:
svítivě zelená - 1. A pořadí
červená - 1. B pořadí
modrá - 2. pořadí
žlutá - 3. pořadí
černá - neudržováno

Zdroj mapy: TSK Praha.