Jedno z dalších stanovisek organizace ROPID k problematice MHD na Spořilově

Autor: Čtenář Spořilovských novin <(at)>, Téma: Doprava, Zdroj: ROPID - doprava na Spořilově, Vydáno dne: 01. 01. 2006

61ROPID opět poskytl další stanovisko ohledně stavu MHD na Spořilově...čtěte dále...

Úprava provozu linek č. 118, 121 a 136 od 10.11.2005 byla realizována na základě dlouhodobého požadavku ÚMČ Praha 11 na zajištění spojení oblasti sídliště Jižní Město II především s oblastí Vršovic. Důvodem tohoto požadavku je zajištění potřebných tangenciálních vztahů severním směrem pro významné oblasti Prahy 11 (v jiných oblastech Jižního Města jsou zajištěny linkami č. 177, 213, 260) a to pro obyvatele i návštěvníky území Prahy 11. Tento požadavek považujeme za oprávněný a domníváme se, že prodloužená linka č. 136 přispívá k lepší dopravní obsluze sídliště Jižní Město II (včetně obchodního centra u stanice metra "Chodov"). Realizované dopravní opatření bylo zvoleno jako nejefektivnější ze zvažovaných možností.

K dopravní obsluze sídliště Spořilov sděluji, že spojení linkou č. 136 ve směru "Sídliště Ďáblice" je od 10.11.2005 zajištěno v odpovídajících docházkových vzdálenostech ze zastávek "Na Pahorku", "Hlavní" v ulici Senohrabská a "Spořilov" v ulici Na Chodovci a že pro jihozápadní část sídliště tím došlo ke zlepšení dostupnosti této linky. V této souvislosti si dovoluji uvést, že spojení do oblasti Vršovic, Vinohrad, Žižkova a Vysočan je atraktivní pro cestující v celé jižní části trasy linky č. 136 a jako takové je dle předpokladů využíváno cestujícími z nového úseku linky č. 136 ("Hlavní - Koleje Jižní Město"). Při srovnání potenciálního počtu uživatelů z oblasti sídliště Jižní Město II a cestujících do 10.11.2005 využívajících linku č. 136 ze zastávky "Sídliště Spořilov" ve směru "Sídliště Ďáblice" považujeme stávající obsluhu Spořilova za vyhovující. Případné zajíždění linky č. 136 přes zastávku "Sídliště Spořilov" i ve směru "Sídliště Ďáblice" by znamenalo roční nárůst nákladů více než 1,5 milionu Kč/rok. Takové zvýšení nákladů považujeme za nepřiměřené výslednému efektu a vzdálenosti stávajících zastávek linky č. 136. K dostupnosti zastávky "Hlavní" v ulici Senohrabská sděluji, že pro nejvíce změnou dotčené obyvatele došlo úpravami linky č. 136 k prodloužení docházkové vzdálenosti na tuto linku o cca 300 m. K častému konstatování některých obyvatel Spořilova, že při přístupu na tuto zastávku "Spořilováci ... musí vyšlapat kopec", sděluji, že převýšení mezi ulicí Hlavní a zastávkou "Hlavní" v ulici Senohrabská je cca 7 m, což je nutné považovat za hodnotu zanedbatelnou.

K provozu linek č. 118 a 121 uvádím, že tyto linky jsou provozovány ve shodných intervalech a jejich spoje jsou koordinovány pro spojení "Budějovická - Spořilov" a před změnou byly koordinovány i pro spojení "Roztyly - Spořilov". S ohledem na rozdílnost jízdních dob těchto linek v úseku "Budějovická - Roztyly" však nebylo možné proklad spojů zajistit rovnoměrně v obou směrech, proto byl upřednostněn v ranní přepravní špičce směr k metru, v odpolední přepravní špičce ve směru od metra. Změny realizované od 10.11.2005 umožnily zavedení rovnoměrného celodenního obousměrného prokladu linek č. 118 a 121.

K připomínkám týkajícím se pravidelnosti provozu sděluji, že počet autobusových linek PID, jejichž provoz je negativně ovlivňován silným provozem individuální automobilové dopravy, se stále zvyšuje. Za účinné řešení zajišťující plynulý a pravidelný provoz veřejné dopravy považujeme preferenci veřejné dopravy (vyhrazení jízdních pruhů, fyzické oddělení tramvajových pásů, aktivní detekce na světelných signalizacích). Rozsah preferenčních opatření je závislý na stavebních, technických a finančních podmínkách a úzce souvisí na výsledku projednání těchto opatření s dotčenými úřady - jedná se zejména o TSK hl. m. Prahy (správce komunikace), OD MHMP a Policii ČR.

Závěrem uvádím, že dopravní obsluha území hl. m. Prahy je projektována tak, aby splňovala závazné Standardy kvality dopravy, které byly schváleny Usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 819 ze dne 8.8.1995. Provoz linek PID je průběžně sledován, vytížení linek ověřováno přepravními průzkumy a dle finančních možností je provoz průběžně upravován. Tyto skutečnosti platí rovněž pro změny realizované od 10.11.2005, jejichž konkrétní dopady jsou vyhodnocovány. V případě potřeby bude v rámci provozních a finančních možností provoz v oblasti optimalizován.

Zaslal ředitel Ing. Jiří Prokel a tým

Zpracoval spolupracovník Spořilovských novin pan Matěj Pluhař, Praha