Další oficiální stanovisko ROPID k problematice MHD v oblasti Spořilova

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Doprava, Zdroj: Stanovisko ROPIDu k MHD v oblasti Spořilova, Vydáno dne: 13. 12. 2005

61
Přinášíme Vám další oficiální stanovisko organizace ROPID (Regionální Organizátor Pražské Integrované Dopravy) k problematice veřejné dopravy v oblasti Spořilova...čtěte dále...

Další stanoviska organizace ROPID k veřejné dopravě v oblasti Spořilova:

K dopravní obsluze sídliště Spořilov sděluji, že spojení linkou č. 136 ve směru "Sídliště Ďáblice" je od 10.11.2005 zajištěno v odpovídajících docházkových vzdálenostech ze zastávek "Na Pahorku", "Hlavní" v ulici Senohrabská a "Spořilov" v ulici Na Chodovci a že pro jihozápadní část sídliště tím dojde ke zlepšení dostupnosti této linky. Ve směru od stanice metra "Roztyly" nabízí linka č. 136 ve srovnání se zkrácenou linkou č. 121 dokonce častější obsluhu severní části sídliště ze zastávky "Spořilov" v ulici Na Chodovci. Případné zajíždění linky č. 136 přes zastávku "Sídliště Spořilov" i ve směru "Sídliště Ďáblice" by znamenalo roční nárůst nákladů ve výši cca 1,5 milionu Kč/rok. Takové zvýšení nákladů považujeme za nepřiměřené výslednému efektu a vzdálenosti stávajících zastávek linky č. 136.

K možnosti přímého spojení Spořilov - Zahradní Město sděluji, že průjezd ulicí U Záběhlického zámku je v současné době pro autobusy omezen šířkou komunikace Ke Spořilovu (v místě odbočení z ulice Na Chodovci a v oblouku navazujícím na křižovatku s ulicí U Záběhlického zámku) a dočasným zúžením poblíž mostu přes Botič. V rámci finančních a provozních možností považujeme spojení linkami č. 11, 136, 213, 260 s přestupem v zastávce "Chodovská" na linky č. 138, 188 za postačující.

K připomínkám týkajícím se pravidelnosti provozu sděluji, že počet autobusových linek PID, jejichž provoz je negativně ovlivňován silným provozem individuální automobilové dopravy, se stále zvyšuje. Za účinné řešení zajišťující plynulý a pravidelný provoz veřejné dopravy považujeme preferenci veřejné dopravy (vyhrazení jízdních pruhů, fyzické oddělení tramvajových pásů, aktivní detekce na světelných signalizacích). Rozsah preferenčních opatření je závislý na stavebních, technických a finančních podmínkách a úzce souvisí na výsledku projednání těchto opatření s dotčenými úřady - jedná se zejména o TSK hl. m. Prahy (správce komunikace), OD MHMP a Policii ČR.

Závěrem uvádím, že dopravní obsluha území hl. m. Prahy je projektována tak, aby splňovala závazné Standardy kvality dopravy, které byly schváleny Usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 819 ze dne 8.8.1995. Provoz linek PID je průběžně sledován, vytížení linek ověřováno přepravními průzkumy a dle finančních možností je provoz průběžně upravován. Tyto skutečnosti platí rovněž pro změny realizované od 10.11.2005, jejichž konkrétní dopady jsou vyhodnocovány. V případě potřeby bude v rámci provozních a finančních možností provoz v oblasti optimalizován.

Ing. Jiří Prokel
ředitel organizace ROPID

Logo použité v textu - (c) ROPID