Smog a prach dusí Spořilov – Víte co je to PM10?

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Stíny Spořilova, Zdroj: Znečištěné ovzduší na Spořilově - alarmující sitauce, Vydáno dne: 10. 10. 2005

28O tom, že je na Spořilově ne příliš dobré ovzduší jsme již psali. Koncentrace oxidů síry sice za posledních několik let klesly, oxidy dusíku však díky neuvěřitelnému nárůstu počtu aut, ale výraznější pokles nezaznamenaly. V tomto článku se ale budeme soustředit na ne příliš známou imisní zátěž - na suspendovanou zátěž PM10.Velké znečištění ovzduší jemnými suspendovanými částicemi frakce PM10 je možné v současné době považovat za jeden z nejvýznamnějších problémů ovzduší na Spořilově. Vyhlášky sice stanovují pro výskyt suspendovaných částic PM10 v ovzduší velmi přísné imisní limity, a to především z důvodu prokázaného nárůstu nemocnosti a úmrtnosti již při poměrně nízkých koncentracích, dodržovat tyto limity je ale na některých místech Prahy takřka nemožné. Je to bohužel tak, že mezi tato místa patří i Spořilov, respektive především jeho část, která těsně přiléhá k Jižní Spojce. Imisní limity jsou stanoveny podle nařízení vlády číslo 60/2004 Sb. V současnosti překračován limit na 66 % území Prahy; tento limit má přitom být v následujícím období dále výrazně zpřísněn.

Úroveň koncentrací suspendovaných částic ve spořilovském ovzduší závisí nejen na především emisích ze spalovacích a technologických zdrojů a přenosu z okolních oblastí, ale také na množství prachu zvířeného větrem a dopravou nebo při výstavbě. Množství zvířeného prachu závisí samozřejmě na charakteru povrchu a meteorologických podmínkách.

V roce 2003 byl zpracován významný projekt, zaměřený na vyhodnocení imisní zátěže suspendovaných částic PM10 na území Prahy. Z obrázku je zřetelné, že vůbec jedna z nejhorších situací v Praze je hned po Barrandovském mostě v západní části Starého Spořilova.

28


Při měření byly posuzovány všechny zdroje, které se na koncentracích suspendovaných částic podstatným způsobem podílejí, tj. emise z vytápění, z průmyslových zdrojů a ze spalovacích motorů, prach z komunikací zvířený automobilovou dopravou, částice zvířené větrem či lidskou činností (přítopy uhlím v některých částech Starého Spořilova) i dálkový přenos znečištění z mimopražských zdrojů.

Z obrázku je patrný výrazný vliv prašnosti z hlavních komunikací. Nejvyšší vypočtené hodnoty dosahují 60 – 70 µg.m-3, což je alarmující číslo a vyskytují se prakticky jen v prostoru Barrandovského mostu a podél některých úseků Jižní Spojky (zvláště úseku Vídeňská–5. května–Spořilovská). Hodnoty nad 50 µg.m-3 byly vyhodnoceny prakticky podél celé Jižní Spojky od Barrandovského mostu až do Strašnic. Tato koncentrace se týká Spořilova ve vzdálenosti cca 300 metrů od Jižní Spojky.

Proč právě některé části jinak klidného až venkovského Starého Spořilova patří dnes k nejhorším místům, co se týče kvality ovzduší ? Je to bohužel způsobeno především blízkostí vůbec nejzatíženější křižovatky v České republice – dálničním křížem Jižní spojky a magistrály, kudy denně projede přes 230.000 vozidel. Nejvýše položená místa Starého Spořilova (v okolí Jižního náměstí) jsou v tomto ohledu naopak relativně čistá (jen 20-25 µg.m-3).

Silně znečištěné je i místo v těsné blízkosti od centra křižovatky Jižní Spojky a Spořilovské, naopak východně od Sídliště Spořilov a dále směrem na Košík je vzduch relativně čistý. Okolí Hamerského rybníku a rybník samotný patří ke spíše horší lokalitě, co se týče ovzduší. Zplodiny a prach je zde zanášen západním prouděním od Jižní Spojky v místech mostu přes Botič.

Vozidel, která kolem Spořilova a jeho ulicemi projíždějí neustále přibývá. Změní se něco ?... Patrně nic... Bohužel...

Zpracováno ze zdroje: Ročenka životního prostředí hl.m. Prahy za rok 2004, vydal MHMP