První výsledky nezávislých expertiz na příčiny hynutí spořilovských stromů

Autor: Jan Fischer <zahr.sluzby(at)volny.cz>, Téma: Zajímavosti, Vydáno dne: 15. 12. 2004

V září 2004 zpracoval Ing. Josef Mertelík, CSc. z oddělení ochrany rostlin Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích zprávu Komplexní posouzení stavu dřevin s příznaky okrajové nekrózy listů na lokalitě Praha – starý Spořilov, jako podklad pro návrh opatření na zlepšení stavu.
Ing. Mertelík provedl prohlídku parkových ploch a alejí v oblasti st. Spořilova a vyhodnotil stav stromů se zaměřením na symptomy poškození listové plochy a předčasnou defoliaci (opad listů), s ohledem na možné poškození solí. Své závěry shrnul do 4 oblastí.

Výsledky:
- převládajícím a sjednocujícím znakem pro poškození listů všech hodnocených taxonů (druhů) byla nekróza od okrajů čepelí listů,
- nekróza byla nejintenzivnější u stromů na okrajích výsadbových pásů a na straně koruny přiléhající ke komunikaci,
- u stromů s nejsilnějšími příznaky poškození listové plochy byla předčasná defoliace a v některých případech i prosychání větví nejvyšších řádů na periferii koruny.

Zhodnocení:
Zjištěné příznaky měly charakter komplexního abiotického poškození, jaké vzniká v důsledku vodního stresu a přehřívání pletiv v kombinaci se zasolením půdy.

Komentář:
a) Vodní stres vzniká v důsledku přímého deficitu vody v kořenové zóně (sucho) nebo disproporce mezi příjmem a výparem vody (poškozené kořeny a vodivé cesty stromu). Dochází ke snížení transportu živin a asimilátů, zvýšení koncentrace solí a omezení fotosyntézy.
b) Sálání tepla z okolních povrchů (vozovka) způsobuje velké prodýchání asimilátů a tím snížení obsahu zásobních látek. Výsledkem je celkové oslabení stromu a jeho snížená odolnost.
c) Vlivem zasolení dochází k přímému odumírání kořenů, nekróze okrajů listů a usychání letorostů (toxické koncentrace chloridových iontů v pletivech). Takto poškozené listy zvyšují odpar vody (zhoršení dle bodu a), snižují fotosyntézu a tudíž tvorbu látek (zhoršení dle bodu b). Vzájemné posilování se těchto faktorů vede k prosychání koruny a k blokování dalšího růstu kořenů (opět zhoršení dle bodu a).

Tento komplex negativních faktorů vede ke snižování vitality stromu a prohlubování jeho poškození. To se kumuluje za více vegetačních období a působí setrvačně. Je tedy těžké odhadnout míru poškození stromu a možnost regenerace.

Doporučení:
Nelze navrhnout systém rychlého zlepšení stavu. Lze situaci stabilizovat následujícími zásahy. Je nutné počítat s tím, že poškození některých stromů může mít nevratný charakter a vizuální projev zlepšení je dlouhodobý proces.
1. Výrazně omezit nebo zastavit solení komunikací
2. provést rozbory půd a listové analýzy
3. provést zdravotní a bezpečnostní řez korun
4. provádět zálivky, zejm. u mladých výsadeb
5. doplňovat organické látky hnojením a další dle výsledků rozboru živin na stanovištích

Text je zprávy je redakčně zkrácen a upraven.


Fotografie: Foto 1: Hlavní ulice, 17. září. Do jara 2004 to byl vitální špičkový a bezproblémový strom. V zimě 03/04 byl silně zasolen přímo ze sypače. Nyní je těžce poškozen, zásadní části koruny jsou mrtvé. Od července byl mohutně zaléván opakovanými dávkami vody 1.000 litrů, aby se snížily důsledky otravy solí. Přesto se příznaky již jednou proběhlé otravy nezmírnily.
Foto 2: Koelreuteria paniculata. Detail koruny. Výsadba na jaře 1998.

Fotografie zapůjčeny firmou Jan Fischer, Zahradní služby.