Spořilov a ÚMČ Praha 4: Odbor stavební a dopravy

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Veřejná správa, Vydáno dne: 14. 09. 2004

Se stavebním odborem na Praze 4 přijde do styku určitě každý občan Spořilova, který významněji rekonstruuje svůj byt. Nejdůležitější oddělení tohoto odboru je nepochybně oddělení stavebního řádu, kde je pro oblast Spořilova příslušnou kompetentní osobou paní Zdeňka Petrášková (tel.: 261 192 239), e-mail: zdenka.petraskova@praha4.cz

Oddělení stavebního řádu

Vykonává činnost stavebního úřadu pro územní obvod MČ Praha 4, zejména v tomto rozsahu:

·         přijímá ohlašování drobných staveb, stavebních úprav, udržovacích prací a reklamních zařízení

·         provádí samostatná stavební řízení jednoduchých staveb, stavební řízení sloučená s řízeními územními po předchozím posouzení projektové dokumentace oddělením vodohospodářským a územního rozhodování

·         provádí stavební řízení a povoluje stavby všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně-technické provedení, účel a dobu trvání, jakož i změny těchto staveb

·         povoluje změny staveb před jejich dokončením a rozhoduje o prodloužení platnosti stavebních povolení

·         provádí řízení včetně povolení terénních úprav, prací a zařízení

·         provádí kolaudační řízení a kolauduje stavby, na které vydal stavební povolení a dále terénní úpravy, těžební a jim podobné práce, jakož i informační, reklamní a propagační zařízení, pokud tak stanovil při jejich povolení. Vydává povolení k předčasnému užívání staveb a po dohodě s dotčenými orgány státní správy rozhoduje o prozatímním užívání staveb ke zkušebnímu provozu

·         rozhoduje o změnách ve způsobu užívání staveb

·         nařizuje vlastníkům stavby, kteří neprovádějí řádně údržbu stavby, aby v určené době a za stanovených podmínek sjednali nápravu, týká se přiměřeně i terénních úprav, prací a zařízení dle stavebního zákona, nařizuje nezbytné úpravy na stavbě nebo stavebním pozemku z důvodů hygienických, požárních, bezpečnostních, provozních a estetických

·         nařizuje neodkladné zabezpečovací práce na stavbě

·         provádí řízení o odstraňování staveb

·         rozhoduje o vyklizování staveb dle § 96 stavebního zákona

·         při porušení povinností vyplývajících ze stavebního zákona ukládá sankce podle stavebního zákona ukládá povinnosti těm, kteří jsou povinni strpět provedení prací ze svých pozemků či staveb, pokud je to nutné pro uskutečnění stavby, její změny, provedení nezbytných úprav, udržovacích, zabezpečovacích prací a pro odstranění stavby, informačních a reklamních zařízení

·         rozhoduje o vyvlastnění

·         vyměřuje správní poplatky za provedené úkony

·         vede evidenci dočasných staveb

·         vede evidenci nepovolených staveb

·         pověření pracovníci vykonávají státní stavební dohled a jako orgán SSD vyzývají ke zjednání nápravy zjištěných závad, popř. zastavují práce na stavbě

·         ukládá vlastníkům dodatečné pořízení dokumentace v případě, že se nedochovala či není úplná a zajišťuje přezkoumání a podle výsledků ukládá její doplnění a následně ji ověřuje

·         nařizuje neodkladné zabezpečovací práce na stavbě

·         vydává posudky dle § 13b), zákona č. 139/1995 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

·         vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy

·         vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou vozovek místních komunikací I.třídy a ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací

·         rozhoduje u jednoduchých staveb o výjimkách ze stavebně technických a územně technických požadavků na stavby stanovených vyhláškou hlavního města Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze

·         rozhoduje v případě sporů o spoluužívání kabelovodů nebo anténních stožárů telekomunikačních vedení nebo zařízení veřejné telekomunikační sítě v tělese pozemní komunikace v rozsahu Statutem svěřené působnosti

·         po dohodě s ČTÚ rozhoduje o způsobu odstranění rušení provozu telekomunikačních zařízení

·         na návrh veřejného operátora rozhoduje o zřízení věcného břemene a výši jednorázové úhrady v případě, že mezi veřejným operátorem a vlastníkem dotčené nemovitosti nedojde k uzavření písemné dohody

·         rozhoduje v případě sporů mezi vlastníkem domu, bytu nebo nebytových prostor a uživatelem těchto prostor ve věci umožnění vnitřního telekomunikačního rozvodu.

 

V oddělení dopravy a silničního provozu má oblast Spořilova na starosti pan Ing. Jan Hartman (tel.: 261 192 237), e-mail: jan.hartman@praha4.cz

 

 

Oddělení dopravy a silničního provozu

 

 

V případě, že na Spořilově „narazíte“ na nedostatky v těchto vymezených oblastech, nebo budete mít své vlastní připomínky, kontaktujte výše uvedené osoby.