Představujeme - zastupitelé MČ Praha 4 za Spořilov

Autor: Marek Mahdal <mahdal(at)sporilov.info>, Téma: Místní politika, Vydáno dne: 10. 09. 2004

Všichni občané Spořilova mají samozřejmě i své volené zástupce, kteří pravidelně zasedají na radnici v Praze 4 - Nuslích.
V zatím posledních komunálních volbách, které se konaly na podzim roku 2002, bylo v Praze 4 zvoleno 45-ti členné zastupitelstvo, složené z 20 členů ODS, 9 členů US, 8 členů ČSSD, 5 členů KSČM, 3 členů SNK-SZ-SOS). Zástupci ODS a ČSSD Prahy 4 následně uzavřeli koaliční smlouvu o spolupráci v Zastupitelstvu městské části Praha 4 pro volební období 2002 až 2006 nazvanou - „Zdravý rozum pro Prahu 4“ (viz. níže).
Ve volebním období let 2002 – 2006, nás v Zastupitelstvu městské části Praha 4 reprezentují tito lidé, zvolení ve volební oblasti III. Záběhlice (Spořilov), Krč.
V zastupitelstvu mnozí z nich zastávají významné funkce v poradních orgánech. Uvádíme jejich stranickou příslušnost, členství v komisích a výborech zastupitelstva a kontaktní e-mail. Zveřejnění těchto informací považujeme za důležitý krok pro vzájemnou komunikaci mezi zastupiteli a občany.

Bohumil Koukal (ODS)
zástupce starosty, člen Rady MČ Praha 4, člen komise výstavby a územního plánu a komise dopravní
Kompetence: výstavba a územní rozvoj, investice, likvidace státních podniků, doprava a živnosti. Metodicky řídí odbor stavebně dopravní, odbor investiční, odbor životního prostředí - územní plán, živnostenský odbor - problematiku tržnic a stánků související s problematikou dopravy

e-mail: bohumil.koukal@praha4.cz

Ing. Pavel Horálek (ODS)
předseda finančního výboru a člen komise výstavby a územního plánu

e-mail: horalekp@seznam.cz

Ing. Zdeněk Kovářík (ODS)
předseda komise výstavby a územního plánu, člen komise legislativní

e-mail: zdenek.kovarik@cityofprague.cz

Ing. Marcela Jindrová (ODS)
členka finančního a kontrolního výboru

e-mail: mjindrova@centrum.cz

Karel Šplíchal (ČSSD)
člen komise pro sport a tělovýchovu, komise kulturní a pro národnostní menšiny, komise školské a komise pro řešení negativních sociálních jevů

Petr Kuchař (ČSSD)
člen kontrolního výboru, předseda bytové komise a člen komise životního prostředí

Ing. Miroslav Chocholouš (US-DEU)
člen kontrolního výboru, předseda komise pro řešení negativních sociálních jevů a člen komise pro podporu podnikání

e-mail: chocholous@imip.mepnet.cz

Mgr. Pavel Kolář (US-DEU)
člen komise sociální a zdravotní

e-mail: pavel.kolar@micr.cz

Ing. Jaroslav Tesarčík (KSČM)
člen finančního výboru a člen komise sociální a zdravotní

e-mail: tesarcik.jaroslav@cmkos.cz
Spořilov tak v Zastupitelstvu Prahy 4 v současné době reprezentují 4 členové ODS, 2 členové ČSSD, 2 členové US-DEU a 1 zastupitel z KSČM. Základní smlouva, která ovlivňuje všechny politicko-rozhodovací procesy a dění v celé oblasti Prahy 4 (a samozřejmě také na Spořilově) byla nazvána „Zdravý rozum pro Prahu 4“.

Čtenářům Spořilovských novin exkluzivně přinášíme plné znění této smlouvy, která má ve svém důsledku bezprostřední vliv na život a dění na Spořilově.

Zdravý rozum pro Prahu 4
dohoda Občanské demokratické strany a České strany sociálně demokratické o spolupráci pro volební období 2002 – 2006 v Zastupitelstvu městské části Praha 4

Obě smluvní strany vědomé si své odpovědnosti za další rozvoj Městské části Praha 4 a při respektování vůle jejích občanů vyjádřené ve volbách uzavírají mezi sebou

smlouvu

vycházející z politiky respektu k demokratickým tradicím, otevřenosti a spolupráce, jejímž cílem je zajištění prosperity MČ Praha 4, zajištění bezpečí a růstu životní úrovně jejích občanů.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v principech spolupráce.

Část I.
Programová východiska
Spolupráce s veřejností

1. Smluvní strany budou cílevědomě podporovat (nástroji jako je např. grantová politika), činnost tradičních spolků, sportovních jednot, občanských sdružení či nadací především v oblastech kultury, sportu a v oblasti sociální.
2. Smluvní strany zajistí maximální informovanost občanů prostřednictvím radničních www stránek a radničních novin Tučňák.

Obnova města po povodni
1. Smluvní strany vycházejí z principu solidarity mezi jednotlivými částmi Prahy. Proto jako svou investiční prioritu vidí na následující přibližně 2 roky výstavbu bytů (zejména formou rekonstrukcí zdevastovaných objektů, půdních vestaveb a rekonstrukcí nebytových prostor na byty, nikoli tedy formou výstavby “na zelené louce”).
2. Smluvní strany vyvinou maximální úsilí k tomu, aby ze záplavových oblastí MČ – Praha 4 byly odstraněny zbývající dočasné a nepovolené stavby zhoršující povodňovou situaci.
3. Smluvní strany všestranně napomohou sportovním organizacím, které byly na MČ Praha 4 postiženy povodní.

Rozvoj města, největší rozvojové projekty
1. Smluvní strany všestranně napomohou soukromým investorům, kteří realizují na MČ Praha 4 své investiční záměry v souladu s dokumentacemi a podklady schválenými městskou částí Praha 4

Ekonomika městské části
1. MČ Praha 4 se nezadluží komerčním úvěrem.
2. MČ Praha 4 vyvine veškeré úsilí ke snížení daní z nemovitostí.
3. Vzhledem k povodním a celopražské solidaritě přistoupí MČ Praha 4 ke změně svých rozpočtových investičních priorit na roky 2003 až 2004 z priority č.1 školství na prioritu č.1 byty (viz. Kapitola Obnova města po povodních, čl.1), s tím, že školství zůstává jako priorita č.2
4. V roce 2004 smluvní strany vypracují Katalog investičních potřeb MČ Praha 4 s výhledem na 4 roky.
5. Smluvní strany vidí významný zdroj k posílení investičních výdajů v nalezení rezerv v hospodaření městské části, správě , údržbě a využívání jejího majetku a zajistí otevřené financování.

Byty a bytová politika
1. Smluvní strany se dohodly, že k rozvoji trhu s byty budou hledat cestu : a) privatizací domů a bytů v majetku MČ Praha 4 dle schválených seznamů domů ve 4b a 4c vlně privatizace
b) podporou soukromých investorů realizujících bytovou výstavbu na MČ Praha 4 (např. výstavbou potřebné infrastruktury)
c) zachováním stávajícího principu využívání bytů MČ Praha 4 (DPS – zvláštní režim, sociální byty, výběrové řízení). Dále bude přihlédnuto k pronájmu bytů pro specifické profese jako jsou např. strážníci a policisté.


2. Smluvní strany přijmou a budou prosazovat program výstavby nástaveb a vestaveb bytů v obytných domech

Zdravotnictví
1. Smluvní strany budou usilovat o zabezpečení kvalitního a dostupného zdravotnictví formou spolupráce se soukromým a státním sektorem
2. Smluvní strany budou usilovat o dokončení transformace ZZ Podolí. MČ Praha 4 nebude suplovat zákonné povinnosti jiných subjektů (stát, zdravotní pojišťovny).

Sociální oblast
1. Smluvní strany budou usilovat o zapojení sítě nestátních a neziskových organizací do systému poskytovaných sociálních služeb.
2. Smluvní strany vyvinou úsilí o zvyšování kvality života zdravotně handicapovaných občanů, a zasadí se o další podporu integrace zdravotně handicapovaných občanů do společnosti.

Školství
1. Smluvní strany budou věnovat mimořádnou pozornost dalšímu zlepšování technického stavu MČ Praha 4 zřízených základních a mateřských škol. Školství je investiční prioritou č.2 pro roky 2003 až 2004, poté prioritou č.1

Boj proti kriminalitě
1. Smluvní strany budou podporovat trvalé navyšování početních stavů pražských strážníků a zajišťování bydlení pro tuto profesi
2. Smluvní strany budou dále zkvalitňovat technické vybavení Městské policie a podle rozpočtových možností i Policie ČR na území Prahy.4
3. Smluvní strany podpoří programy prevence kriminality, protidrogovou prevenci a rozvoj kamerového systému.

Sport
1. Smluvní strany prioritně podpoří sportovní organizace postižené letošní povodní.
2. Smluvní strany oddělí v systému grantů financování provozu sportovních organizací od financování celkových rekonstrukcí sportovních areálů.

Kultura
1. Smluvní strany vyjmou financování tří stálých divadelních scén působících na MČ Praha 4 (Divadlo Fidlovačka, Dobeška, Branické divadlo) z grantového systému.
2. Smluvní strany chtějí podporovat tvořivost, umění i kulturní dědictví formami více zdrojového financování tak, aby bylo dosaženo větší odpovědnosti kulturních institucí.

Životní prostředí
1. Smluvní strany budou podporovat péči o městskou zeleň, zakládání parků i alejí včetně podpory budování cyklistických stezek a výstavby a rekonstrukcí dětských hřišť

Doprava
1. Smluvní strany si jsou vědomy, že priority v oblasti dopravy (výstavba metra, výstavba silničních okruhů) jsou v kompetenci města. Na úrovni MČ Praha 4 se smluvní strany zaměří na řešení problematiky parkování.
Část II.
Principy spolupráce
1. Smluvní strany staví vzájemné vztahy na vzájemném respektu a spolupráci.
2. V otázkách, které nejsou stanoveny touto smlouvou je povinností obou stran jednat k dosažení oboustranně přijatelného řešení.
3. Personální změny u určeného okruhu funkcí (vedoucí odborů ÚMČ, ředitelé zřízených organizací, předsedové komisí a výborů) a rozdělení kompetencí členů rady MČ budou důsledně konzultovány smluvními stranami.
III. část
Struktura rady MČ
ODS: 6 členů rady : starosta, 3 zástupci starosty, 2 radní
ČSSD: 3 členové rady, 2 zástupci starosty, 1 radní
IV. část
Složení rady MČ Praha 4 a orgánů Zastupitelstva Prahy 4

starosta Ing. Zdeněk Hovorka
zástupce starosty Bohumil Koukal
zástupce starosty Mgr. Jan Choděra
zástupce starosty Ing. Petr Staník
zástupce starosty PhDr, Mgr. Helena Tarkó
zástupce starosty Martin Hudec
radní Mgr. Petr Plecitý
radní František Kadleček
radní Ing. Jiří Macháček
výbor kontrolní: opozice
výbor finanční: ODS

Smluvní strany se dohodly na proporcionálním obsazení komisí rady a výborů zastupitelstva koalicí a opozicí, za účasti expertů navržených politickými stranami zastoupenými v ZMČ - 4.
Smlouva mezi ODS a ČSSD nabývá platnosti po schválení kluby obou stran a lze ji vypovědět po tříměsíčním smírčím jednání (po tříměsíční výpovědní lhůtě) po projednání v obou klubech.

Za ODS: 18.11.2002
Martin Hudec
Ing. Zdeněk Kovářík
Ing. Zdeněk Hovorka


Za ČSSD 18.11.2002
Mgr. Jan Choděra
PhDr. Mgr. Helena Tarkó
Petr Kuchař